5.6 Diffusheet® „k“

Kontaktní zateplení deskami Pavatex se použije v případě, že máme k dispozici rovnou podkladní konstrukci stěny. Předností tohoto způsobu je, že upevňování desek do podkladu se provádí bez pomoci lepidla, pouze pomocí speciálních kovových kotev typu Isomet. Do podkladů s problematickou kvalitou se musí kotva kombinovat s chemickou kotvou. Tím, že se nepoužije plošné lepení desky k podkladu, zůstává v maximální míře zachovaná difúzní otevřenost stěny. Povrch nové fasády může být tvořen tenkovrstvou omítkou (konstrukčně jednodušší varianta) nebo obkladem na provětrávané vzduchové mezeře. Zateplení lze použít i na starší objekty, neboť nebrání vysýchání stěn.


Před použitím systému je nutné provést odborné posouzení konstrukce z pohledu stavební fyziky a mechanické únosnosti zateplované stěny. Rovněž je nutné ověřit vlhkost stěny, zejména v úrovni terénu.


CERTIFIKOVANÉ DIFÚZNĚ OTEVŘENÉ zateplení staršího zdiva nebo dřevostavby

Konstrukce typu diffusheet® byla podrobena předepsaným zkouškám a je na ni vydán platný certifikát Autorizovanou osobou 212, Certifikačním orgánem č. 3048, CSI a.s. Praha.


Zateplovací systém WEBER – diffusheet® (Pavatex + tenkovrstvá omítka WEBER)
Certifikát číslo : AO212/C5a/2013/0521a/P, k nahlédnutí zde >>

Zateplovací systém JUB – diffusheet® (Pavatex + tenkovrstvá omítka JUB)
Certifikát číslo : AO212/C5a/2014/0537/P, k nahlédnutí zde >>Konstrukce diffusheet® „k“ je systém kontaktního zateplení obvodového pláště, s důrazem zachování difúzní otevřenosti (prostup vodní páry) a na omezení rizika vzniku přehřívání interiérů v letním období (typický problém většiny starších dřevostaveb). S ohledem na tloušťky dřevovláknitých desek je vhodné systém diffusheet® „k“ využívat spíše na přiteplení stávajících objektů nebo na ochranu proti přehřívání. Velmi vhodný je pro účely dodatečného zateplení starších dřevostaveb (např. typu OKAL). V případě potřeby skutečně významných snížení tepelných ztrát stěnami je výhodnější použít systém diffusheet® „r“.

Konstrukce diffusheet® „k“ je vhodná v případě, kdy
- chceme dosáhnout snížení tepelných ztrát zateplovanými stěnami přiteplením
- zachovat difúzní otevřenost stěny (propustí zbytkovou vlhkost obsaženou ve zdivu)
- výrazně snížit letní přehřívání starších lehkých dřevostaveb
- je rovný a nedrolivý povrch zateplované stěny

Existují dvě základní charakteristiky konstrukce, které mají pro jejího uživatele zásadní význam:
- Součinitel prostupu tepla U, který indikuje tepelné ztráty s ohledem na vytápění objektu (tzv. „zimní energetika budovy“). Součinitel prostupu tepla U se udává v jednotkách W/(m².K). Čím nižší je hodnota U, tím nižší jsou tepelné ztráty konstrukcí.
- Fázové posunutí teplotního kmitu ψ, které udává dobu prohřátí konstrukce v letním období a indikuje tepelnou stabilitu v interiéru (a případnou potřebu instalovat klimatizaci pro chlazení příslušných prostor - „letní energetika budovy“). Fázové posunutí teplotního kmitu ψ se udává v hodinách. Čím delší je hodnota ψ, tím větší tepelnou stabilitu příslušný prostor bude mít. Zlepšení tohoto parametru je vždy výrazné u starších dřevostaveb.


Pro těžké konstrukce venkovních stěn (typicky zděné budovy) norma ČSN 73 0540-2:2011
- Požaduje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše UN,20 = 0,30 W/(m2.K)
- Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše Urec,20 = 0,25 W/(m2.K)
- Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy Upas,20 = 0,18 – 0,12 W/(m2.K)
Pro lehké konstrukce venkovních stěn (typicky dřevostavby) norma ČSN 73 0540-2:2011
- Požaduje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše UN,20 = 0,30 W/(m2.K)
- Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše Urec,20 = 0,20 W/(m2.K)
- Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy Upas,20 = 0,18 – 0,12 W/(m2.K)

Z energetického hlediska se jednotlivé varianty konstrukce diffusheet® „k“ odlišují tloušťkami použitých desek, a to 60 – 80 - 100 mm.
Protože se tyto desky mohou kontaktně klást na různé druhy podkladů (zdivo z plných cihel, zdivo z dutinových cihel, pórobetony, stěny starších dřevostaveb např. OKAL atd., vše v různých tloušťkách), není možné udat součinitele prostupu tepla celých stěn, ale pouze tepelné odpory pro tři doporučené tloušťky desek. Projektant zateplení musí z hlediska stavební fyziky dopočítat a posoudit:
- výsledný součinitel prostupu tepla U
- bilanci difúze vodní páry stěnou
- výslednou hodnotu fázového posunutí teplotního kmitu ψ

Upozornění: konstrukce zateplení s obkladem na provětrávané vzduchové mezeře nespadá pod certifikované zateplovací systémy Weber-diffusheet® a JUB-diffusheet®.

Kotvení desek ze strany exteriéru:
Systém diffusheet® „k“ je ekonomicky výhodný v případech, kdy není nutné příliš vyrovnávat podkladní stěnu (rovinnost zateplení). Samotné desky se na zděnou stěnu upevňují „na sucho“, pomocí speciálních hmoždinek Spit Isomet, takže se nepoužívá žádný lepící tmel. To zachovává difúzní otevřenosti konstrukce. Hladkost povrchu zateplení deskami Pavatex je automaticky zajištěna tím, že desky jsou po obvodě opatřené perem a drážkou.

Na stěnu starší dřevostavby se desky upevňují buďto pomocí spon, nebo pomocí vrutů s hlavou o průměru 14 mm.

Bližší informace kotvení desek Pavatex do pevného zdiva, kotvy Spit Isomet (dodavatel ITW Construction Products CZ s.r.o.)zde >>

Bližší informace kotvení desek Pavatex do starší dřevostavby sponami a kladení desek v letáku zde >>

Bližší informace kotvení desek Pavatex vruty v letáku HPM-TEC zde >>

Povrchové úpravy:
Pro pohledovou úpravu exteriéru se ve většině případů používá vhodná difúzní tenkovrstvá omítka aplikovaná přímo na desky Diffutherm a Isolair. Nebo je možné provést provětrávanou fasádu (obklad) na svislý rošt, upevněný skrz desky Pavatex do zateplované nosné stěny. V takovém případě je možné alternativně použít i desky Pavatherm-Plus (v tloušťkách 60 - 160 mm) a Pavatherm-Combi (v tloušťkách 60 - 120 mm).

Tenkovrstvé omítky:
Na dřevovláknité desky Pavatex (typ Isolair a Diffutherm) je možno aplikovat vhodné tenkovrstvé omítky zcela běžným způsobem. Desky je možné pod souvrství omítek JUB penetrovat. Základní lepící malta v tloušťce min. 5 mm s výztužnou mřížkou se aplikuje přímo na povrch. Dále se povrch exteriéru opatří systémovou omítkou „diffu“ na silikátové nebo silikonové bázi, ať už s hlazeným nebo strukturálním povrchem.

Systémové omítky „diffu“ jsou od dodavatelů:
Leták ke stažení JUB zde>>
Leták ke stažení WEBER + zde>>


Obklad na provětrávané vzduchové mezeře:
Pokud by se na fasádu použil obklad na provětrávané vzduchové mezeře, potom by se pochopitelně pronikavě snížily hodnoty difúzního odporu (předpokládaná ekvivalentní difúzní tloušťka omítky je Sd=0,33 m), tj. zvýšila by se propustnost stěny pro vodní páru. Obklad provětrávané fasády upevňujeme na sekundární svislý rošt, který je sám připevněný do nosné zateplované stěny. V případě provětrávané fasády je pak možné alternativně užít desky Pavatherm-Plus nebo Pavatherm-Combi. Na povrch dřevovláknitých desek (líc do větrané mezery) se doporučuje kontaktně umístit větrovou zábranu (vysoce difúzně propustnou membránu), která je UV stabilizovaná.
Upozornění : konstrukce zateplení s obkladem na provětrávané vzduchové mezeře nespadá pod certifikované zateplovací systémy Weber-diffusheet® a JUB-diffusheet®.

Upozornění:
Společnost Insowool důrazně upozorňuje na možnost ohrožení funkční spolehlivosti, životnosti a regenerační schopnosti difúzně otevřených konstrukcí zateplení obvodových stěn v systému diffusheet® „k“ v případě, že se neprovede řádné stavebně fyzikální posouzení celého souvrství stávající stěna + diffusheet® „k“. Rovněž je třeba věnovat zásadní pozornost mechanickým vlastnostem stěny z hlediska únosnosti kotevních prvků, jímž je konstrukce zateplení k zateplované stěně přichycena. Zásadně je třeba používat pouze doporučené typy dřevovláknitých desek, a to s ohledem na jejich tepelné a vlhkostní charakteristiky (např. hydrofobizaci aj.). Použití jiných než doporučených materiálů a doporučených technologických postupů (např. způsobů upevňování) může vést ke znehodnocení funkčnosti systému diffusheet® „k“. Zdánlivě podobné materiály mohou mít některé fyzikální vlastnosti značně odlišné. Využití jiných než předepsaných materiálů se projevuje především závadami v exponovaných částech dřevostaveb (2D nebo 3D teplotní a vlhkostní pole).

Kontaktní zateplení staršího rodinného domu OKAL.Kontaktní zateplení staršího zděného domu

VÍCE >>