5.1 Diffuwall 2010

Zdravé vnitřní prostředí, energetická úspornost staveb, jednoduchost provádění i architektonická flexibilita jsou hlavními příčinami rychlého rozšiřování obvodových plášťů typu diffuwall®. Tyto pláště, uvedené společností Insowool na trh oficiálně v roce 2008, v součtu s následující variantou diffuwall® 2010 byly ke konci roku 2014 použity na výstavbu více než 1000 rodinných domků. Konstrukce plášťů ve standardu diffuwall® 2010 odborně realizují proškolené stavební firmy, které stavějí na základě technické dokumentace a podkladů zpracovaných společností INSOWOOL. Kontakty na zkušené a odborně proškolené realizační firmy jsou k dispozici rovněž u společnosti INSOWOOL.

CERTIFIKOVANÝ DIFÚZNĚ OTEVŘENÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ

Charakteristické vlastnosti certifikovaného systému diffuwall® 2010
- nepoužívá parozábrany ani jiné fólie
- velmi účinně brání úniku tepla
- umožňuje průchod vodní páry difúzí
- je nepropustný pro vodu jako kapalinu
- vyrovnává vlhkost v interiérech
- zajišťuje dobré zvukoizolační vlastnosti staveb
- zajišťuje velmi dobrou požární odolnost
- zvyšují přirozenou cestou kvalitu ovzduší v interiéru
- je plně ekologický
- konstrukce v zimním období vysýchá
- má schopnost regenerace při nadměrném navlhnutí
- jednodušší konstrukce (méně vrstev)

Konstrukce typu diffuwall® 2010 byla podrobena všem předepsaným zkouškám a je na ni vydán platný certifikát Autorizovanou osobou 212, Certifikačním orgánem č. 3048, CSI a.s. Praha.

Certifikát číslo: AO212/C5a/2014/0451H/P, k nahlédnutí zde >>

Konstrukce diffuwall® 2010 je navržena jako difúzně otevřený systém obvodového pláště dřevostavby, navíc s důrazem na omezení rizika vzniku přehřívání interiérů v letním období. Omezení přehřívání je významné zejména u variant Economy Plus a Pasiv.

Existují dvě základní charakteristiky konstrukce, které mají pro jejího uživatele zásadní význam:
- Součinitel prostupu tepla U, který indikuje tepelné ztráty s ohledem na vytápění objektu (tzv. „zimní energetika budovy“). Součinitel prostupu tepla U se udává v jednotkách W/(m2.K). Čím nižší je hodnota U, tím nižší jsou tepelné ztráty konstrukcí.
- Fázové posunutí teplotního kmitu ψ udává dobu prohřátí konstrukce v letním období, indikuje tepelnou stabilitu v interiéru a případnou potřebu instalovat klimatizaci pro chlazení příslušných prostor („letní energetika budovy“). Fázové posunutí teplotního kmitu ψ se udává v hodinách. Čím delší je hodnota ψ, tím větší tepelnou stabilitu příslušný prostor bude mít.

Pro lehké konstrukce venkovních stěn a střech strmých se sklonem nad 45° norma ČSN 73 0540-2:2011 :
- Požaduje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše UN,20 = 0,30 W/(m2.K)
- Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše Urec,20 = 0,20 W/(m2.K)
- Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy Upas,20 = 0,18 – 0,12 W/(m2.K)

Z energetického hlediska jsou proto jednotlivé varianty konstrukce diffuwall® 2010 navrženy na tři různé kombinace hodnot U a ψ, jak udává následující tabulka. „Nejslabší“ varianta Basic se neuvažuje, protože její konstrukce je z hlediska potřebných statických únosností nevyhovující.
Tloušťka konstrukce je udávána včetně tloušťky nepovinné vzduchové mezery u předstěny ze strany interiéru (tloušťka 40 mm, doporučená a běžně potřebná pro instalace a rozvody).

- U konstrukce diffuwall® 2010 je zakázáno vyplňovat ve vlhkých provozech vzduchovou mezeru předstěny tepelnou izolací.
- U konstrukce diffuwall® 2010 platí hodnoty uvedené bez závorky pro mezeru předstěny tl. 40 mm vyplněnou tepelnou izolací Knauf Insulation „diffu“.
- U konstrukce diffuwall® 2010 platí hodnoty uvedené v závorce pro mezeru předstěny bez tepelné izolace.

Upozornění 1: využitím desek ISOLAIR namísto levnějších desek DIFFUTHERM je možné u nabízených konstrukcí ještě dále zvýšit jejich akumulační schopnost – tedy hodnotu ψ, a to beze změny součinitele prostupu tepla U.

Pro pohledovou úpravu exteriéru je možné použít buďto vhodnou difúzní tenkovrstvou omítku typu „diffu“, aplikovanou přímo na desky Isolair a Diffutherm. Nebo je možné provést provětrávanou fasádu (obklad) na svislý rošt, upevněný do nosných sloupků stěny. Kromě výše uvedených desek je v tomto případě možné využít i desku Pavatherm-Plus.

Z materiálového a geometrického hlediska je v obytných místnostech konstrukce diffuwall® 2010 podle jednotlivých variant uspořádána následovně:

Požární odolnost:
Konstrukce mají požární odolnost ze strany interiéru REW 60 DP3; REI 60 DP3 minut. Ze strany exteriéru REI 90 DP3 minut. Protokol o klasifikaci požární odolnosti č. PKO – 15 127/AO 204.

Diffuwall® 2010 je klasifikován jako požárně uzavřená plocha.
Protokol o klasifikaci požární odolnosti „Nosné obvodové stěny konstrukce diffuwall® 2010 zde>>
Prohlášení vlastníka Protokolu o klasifikaci požární odolnosti zde>>

Kotvení desek ze strany exteriéru:
Desky Pavatex se z vnější strany kotví mechanicky do nosné svislé sloupkové konstrukce. Nejběžnější způsob jsou průmyslové spony s použitím pneumatické sponkovačky. Používají se spony se širokým hřbetem 27 mm a průměrem drátu nejméně 1,8 mm. Tyto podmínky splňují spony Haubold BS 29000. Spony jsou vhodné zejména pod tenkovrstvou omítku. Druhou variantou jsou vruty s hlavičkou min 14 mm. jejich použití je možné i pod omítku, vhodnější jsou pro provětrávanou fasádu s obkladem. Poslední variantou kotvení jsou hmoždinky s plastovými talířovými podložkami 60 mm.

Bližší informace o kladení desek Pavatex na stěnu a jejich kotvení sponami a vruty v letáku zde>>
Bližší informace o doporučených vrutech v letáku HPM-TEC zde>>

Tenkovrstvé omítky:
Na dřevovláknité desky Pavatex (typ Isolair a Diffutherm) se používají vhodné tenkovrstvé omítky zcela běžným způsobem. Desky je možné pod omítky JUB penetrovat. Základní lepící malta v tloušťce min. 5 mm s výztužnou mřížkou se aplikuje přímo na povrch. Dále se povrch exteriéru opatří systémovou omítkou „diffu“ na silikátové nebo silikonové bázi, ať už s hlazeným nebo strukturálním povrchem. Systémové omítky „diffu“ jsou od dodavatelů:

Leták ke stažení JUB zde>>
Leták ke stažení TERMO + zde>>

Technologické poznámky:
Z hlediska provádění je především třeba věnovat pozornost kvalitnímu provedení parobrzdné vrstvy (deska OSB) tak, aby nemohlo dojít k proudění vlhkého vzduchu spárami. Proudění vzduchu se zamezuje důsledným přelepením nebo slepením spár mezi deskami. A přelepení všech spár k navazujícím sousedním konstrukcím, zejména otvorové výplně, podlaha, strop atd. Prouděním se totiž transportuje až několik set krát větší množství vlhkosti, než je tomu mechanismem difúze. Naproti tomu lokální poškození parobrzdné vrstvy (například propíchnutí hřebíkem, zašroubovaný vrut) nemá na chování konstrukce technicky významný vliv. Konstrukcemi, vhodnými k upevňování, jsou pouze nosná konstrukce stěny (KVH hranoly), dřevěné rošty a desky OSB. Dřevovláknité desky jsou v tomto smyslu pouze plášťovými materiály. Laťové rošty nesoucí předsazený obklad a tvořící vnější provětrávanou vzduchovou mezeru se musí kotvit dlouhými vruty až do nosné konstrukce.

Upozornění:
Společnost Insowool důrazně upozorňuje na možnost snížení požární odolnosti, ohrožení funkční spolehlivosti, životnosti a regenerační schopnosti difúzně otevřených konstrukcí obvodového pláště v systému diffuwall® 2010 v případě použití jiných než předepsaných materiálů a jejich tloušťek a dále předepsaných technologických postupů (např. způsobů upevňování). Zdánlivě podobné materiály mohou mít některé fyzikální vlastnosti značně odlišné. Využití jiných než předepsaných materiálů se projevuje především závadami v exponovaných částech dřevostaveb (nároží, napojení konstrukce stropu na konstrukci stěny a podobně) a v případě změny izolačních materiálů i snížením požární odolnosti.
VÍCE>>