CO JE DIFÚZE

DIFÚZE obecně probíhá v látkách všech skupenství : plynném, kapalném i pevném. A vždy se jedná o samovolné rozptylování částic v prostoru.

DIFÚZE, o které budeme hovořit v souvislosti s obvodovým a střešním pláštěm budovy je difúze PLYNU. U tohoto skupenství probíhá proces difúze ze všech skupenství nejrychleji. Je to proto, že částice mají největší potenciální energii.

U plynů přirozeně dochází k tzv. DIFUNDOVÁNÍ.

Částice jednoho plynu se mísí s částicemi jiného plynu (obr.1) Nikdy se nejedná o jednosměrný pohyb, ale naopak vždy je to pohyb obousměrný. Částice s vyšší koncentrací (větším počtem) téhož plynu na jedné straně konstrukce usilují samovolně o vyrovnání počtu částic s nižší koncentrací na straně druhé.

Proces difundování probíhá, dokud se koncentrace jednotlivých plynů nevyrovnají. Hustota difúzního toku (látkové množství látky, které projde určitou plochou za časovou jednotku) je závislá na gradientu (spádu, nebo-li rozdílu mezi koncentracemi) koncentrace a součiniteli difúze vodní páry (jakási charakteristika materiálu, ve kterém difundování probíhá).

Zkráceně můžeme říci, že DIFÚZE JE NEUSTÁLÝ OBOUSMĚRNÝ POHYB PLYNŮ A VODNÍ PÁRY.

Tento pohyb SE DĚJE ZCELA NEZÁVISLE NA PROUDĚNÍ! PROBÍHÁ SKUTEČNĚ SAMOVOLNĚ.

Difúzí tedy dochází i k vyrovnání koncentrací částic vodní páry mezi interiérem objektu a exteriérem. Tento proces je naprosto klíčový pro zdravé ovzduší v interiéru, tedy pro nás, kteří dřevostavbu obýváme.

Z obrázku je patrné, že DIFÚZI OBÁLKOU BUDOVY UMOŽNÍ TAKOVÉ SOUVRSTVÍ KONSTRUKCE, KTERÉ SE SKLÁDÁ Z VHODNÝCH MATERIÁLŮ A NAVÍC SPRÁVNĚ ŘAZENÝCH.

POVŠIMNĚTE SI, PROSÍM V NÁSLEDUJÍCÍCH KAPITOLÁCH, ŽE NEPOSTAČÍ JEDINÝ MATERIÁL, ALE KOMPLETNÍ SOUVRSTVÍ Z NĚKOLIKA MATERIÁLŮ PRO SPRÁVNÉ A KVALITNÍ HODNOTY A FUNGOVÁNÍ.