DIFFUROOF „e“

ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NAD KROKVEMI

Zdravé vnitřní prostředí, energetická úspornost staveb, jednoduchost provádění i architektonická flexibilita jsou hlavními příčinami rychlého rozšiřování obvodových a střešních plášťů typu „diffu“. Tyto pláště byly uvedené společností Insowool na trh oficiálně v roce 2008. Původní diffuwall® se drobnými konstrukčními úpravami v roce 2010 rozdělil na konkrétně zaměřené konstrukce. Střešní plášť s deskami Pavatex nad krokvemi nese od té doby název diffuroof® „e“.
Konstrukce střešních plášťů ve standardu diffuroof® „e“ odborně realizují proškolené stavební firmy, které stavějí na základě technické dokumentace a podkladů zpracovaných společností INSOWOOL.
Kontakty na zkušené a odborně proškolené realizační firmy jsou k dispozici rovněž u společnosti INSOWOOL.

CERTIFIKOVANÉ DIFÚZNĚ OTEVŘENÉ zateplení střešního pláště deskami nad krokvemi
Tato konstrukce se používá všude tam, kde máme možnost umístit tepelnou izolaci z dřevovláknitých desek nad krokvemi. Zajistíme tím dokonalé přerušení tepelných mostů tvořených krokvemi. Dřevovláknitá deska může za jistých okolností současně sloužit jako pojistná hydroizolace. Souvrství neobsahuje žádnou parotěsnou fólii. Společnost INSOWOOL nabízí tato řešení pod názvem diffuroof® „e”.

Přístup ke konstrukčním detailům pro registrované partnery:

Charakteristické vlastnosti certifikovaného systému diffuroof® „e“
– nepoužívá parozábrany ani jiné fólie
– velmi účinně brání úniku tepla
– významným způsobem zabraňuje přehřívání interiérů v letním období
– umožňuje průchod vodní páry difúzí
– vyrovnává vlhkost v interiérech
– zajišťuje velice dobré zvukoizolační vlastnosti staveb
– celoročně přispívá k teplotní stabilitě objektu
– zajišťuje velmi dobrou požární odolnost
– zvyšuje přirozenou cestou kvalitu ovzduší v interiéru
– je plně ekologický
– konstrukce v zimním období vysychá
– má schopnost regenerace při zvýšeném navlhnutí během montáže
Konstrukce typu diffuroof® „e“ byla podrobena všem předepsaným zkouškám a je na ni vydán certifikát výrobku Autorizovanou osobou č. 224, Institut pro testování a certifikaci a.s., Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství.

Certifikát výrobku číslo : 22 0225 V/AO >>

Konstrukce diffuroof® „e“ je navržena jako difúzně otevřený systém zateplení střešního pláště ze strany exteriéru, navíc s důrazem na omezení rizika vzniku přehřívání podkroví v letním období. Omezení přehřívání podkroví je nejvýraznější zejména u variant Economy Plus a Pasiv.

Existují dvě základní charakteristiky konstrukce, které mají pro jejího uživatele zásadní význam:
Součinitel prostupu tepla U, který indikuje tepelné ztráty s ohledem na vytápění objektu, tzv. „zimní energetika budovy“. Součinitel prostupu tepla U se udává v jednotkách W/(m².K). Čím nižší je hodnota U, tím nižší jsou tepelné ztráty konstrukcí.
Fázové posunutí teplotního kmitu ψ udává dobu prohřátí konstrukce v letním období, indikuje tepelnou stabilitu v interiéru a případnou potřebu instalovat klimatizaci pro chlazení příslušných prostor („letní energetika budovy“). Fázové posunutí teplotního kmitu ψ se udává v hodinách. Čím větší je hodnota ψ (v hodinách), tím větší tepelnou stabilitu příslušný prostor bude mít.

Pro lehké konstrukce střech plochých a střech se sklonem do 45° norma ČSN 73 0540-2:2011

– Požaduje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše                      UN,20 = 0,24 W/(m².K)
– Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše                   Urec,20 = 0,16 W/(m².K)
– Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy     Upas,20 = 0,15 – 0,10 W/(m².K)

Z energetického hlediska jsou proto jednotlivé varianty konstrukce diffuroof® „e“ navrženy na čtyři různé kombinace hodnot U a ψ, jak udává následující tabulka. Tloušťka konstrukce je udávána včetně tloušťky předstěny ze strany interiéru. Tloušťka předstěny je 40 mm, a buď je, nebo není vyplněná tepelnou izolací.

– U konstrukce diffuroof® „e“ je zakázáno vyplňovat ve vlhkých provozech vzduchovou mezeru předstěny tepelnou izolací.
– U konstrukce diffuroof® „e“ platí hodnoty uvedené bez závorky pro mezeru předstěny tl. 40 mm vyplněnou tepelnou izolací.
– U konstrukce diffuroof® „e“ platí hodnoty uvedené v závorce pro mezeru předstěny bez tepelné izolace.

Z materiálového a geometrického hlediska je v obytných místnostech konstrukce diffuroof® „e“ podle variant uspořádána následovně:

Upozornění 1: v souladu s Certifikátem se používají desky Pavatex nejmenší tloušťky 60 mm. Jedná se o typy:
ISOLAIR : tloušťka 60 – 80 mm: ρ=200 kg/m³; λ=0,044 W/(m.K)
ISOLAIR MULTI: tloušťka 60 – 80 mm: ρ=165 kg/m³; λ=0,043 W/(m.K) , tloušťka 100 – 200 mm: ρ=150 kg/m³; λ=0,041 W/(m.K)
ISOLAIR ECO : tloušťka 60 -200 mm: ρ=145 kg/m³; λ=0,041 W/(m.K)

Upozornění 2: použitím větších tlouštěk desek (120 – 160 cm) se dosáhne podstatně lepších tepelně akumulačních a izolačních vlastností. Certifikát na konstrukci a Požárně klasifikační osvědčení zůstává v platnosti.

Upozornění 3: použitím menších tlouštěk desek (30 – 40 cm) lze taktéž krýt tepelnou izolaci mezi krokvemi pod střešní krytinou. Certifikát na konstrukci a Požárně klasifikační osvědčení se na takto použité materiály nevztahuje.

Požární odolnost:

Konstrukce mají požární odolnost RE 30 DP3; REI 30 DP3 minut. Protokol Požárně klasifikační osvědčení č. PKO – 20 – 133/AO 204.
Protokol „Požárně klasifikační osvědčení nosné střešní konstrukce diffuroof® E“ zde>>
Prohlášení vlastníka protokolu Požárně klasifikační osvědčení  zde>>

Upevňování desek ze strany exteriéru

Na horní stranu krokví je položena vnější vrstva z dřevovláknitých desek Pavatex, základní tloušťky jsou 60 – 80 – 100 mm (podle varianty), případně větší. Desky se upevňují dlouhými vruty přes kontralatě do krokví. Desky v tloušťce 60 – 80 mm mají uprostřed umístěný spoj pero-drážka. Desky v tloušťce 100 mm a více se pokládá spojem pero-drážka (stran s potiskem) nahoru, blíže ke střešní krytině.
Pro upevnění se použijí ocelové vruty s antikorozní úpravou, min. průměr vrutu 8 mm. Délka vrutu vychází z požadavku, aby minimální hloubka zapuštění vrutu do krokve byla 80 mm (vruty RAPI-TEC TOP THERM nebo RAPI-TEC SK). Doporučuje se umísťovat vruty ve sklonu 25° od kolmice ke střešní rovině, ve směru spádu střechy. Stavební vruty SFS Twin UD a HTP-T-FH-PT se zapustí 60 mm, (případně minimálně 40 mm, nutno ověřit statickým výpočtem).

Pro desky Pavatex tloušťky 60 mm tak vychází vrut minimálně délky 200 mm, pro desky Pavatex tloušťky 100 mm vychází vrut minimálně délky 240 mm (při výšce kontralatí 40 mm). Vhodné jsou vruty od výrobce HPM-TEC, s.r.o. Typ vrutu RAPI-TEC HBS (bez podložky) : 8,0×200/84+R – 8,0×240/84+R.
Bližší informace a kontakt na dodavatele doporučených vrutů v letáku HPM-TEC ke stažení zde>>

Vruty pro nadkrokevní izolaci TWIN UD a HTP-T-FH-PT

Pro upevnění se použijí ocelové vruty s antikorozní úpravou Durocoat. Průměr vrutů je 7,5 a 8,0 mm. Délka šikmého vrutu je dána tabulkou v příloze. Šikmý dvojzávitový vrut TWIN UD se šroubuje ve sklonu 30° od kolmice ke střešní rovině, ve směru spádu střechy. Vrut přenáší svislé zatížení sněhem a tíhu střešní krytiny. Kolmý vrut HTP-T-FH-PT se šroubuje na koncích každé kontralatě kolmo ke střešní rovině a přenáší tahové síly od zatížení větrem. Rovněž přitáhne i mírně zakřivenou kontralať. Pro desky Pavatex tloušťky 60 mm vychází vrut minimálně délky 170 mm, pro desky Pavatex tloušťky 100 mm vychází vrut minimálně délky 210 mm (při výšce kontralatí 40 mm). Vruty vyrábí firma SFS Group CZ s.r.o. Dodavatelem vrutů je Insowool s.r.o. K nabídce přísluší statické posouzení v souladu s EN 1990 a ČSN EN 1991.

Leták Twin UD ke stažení zde>>

Technologické upozornění

Na horní líc desek Pavatex je vždy vhodné umístit doplňkovou hydroizoační vrstvu, například Pavatex ADB nebo Isocell Omega Light s ekvivalentní difúzní tloušťkou Sd = 0,02 m, a spoje jednotlivých pásů důsledně slepit. Doplňková hydroizolace se upevňuje spolu s deskami Pavatex přes kontralatě do krokví krovu. Kontralatě potom automaticky vytvářejí nad hydroizolací povinnou provětrávanou vzduchovou mezeru min. výšky 40 mm. Pro menší sklony střech se výška mezery zvyšuje. Použití doplňkové hydroizolační vrstvy se řídí závaznými ustanoveními nosrmy ČSN 73 1901 Navrhování střech a Pravidly pro navrhování a provádění střech (vydal Cech klempířů, pokrývačů a tesařů).

Desky se kladou od okapu směrem ke hřebeni. Spoj pero-drážka umožňuje vzájemné napojování desek kdekoliv mezi krokvemi. Svislé spáry mezi deskami musí být „na vazbu“ se vzájemným přesahem o 300 mm.

Z hlediska provádění je především třeba věnovat pozornost kvalitnímu provedení parobrzdné vrstvy (deska OSB) tak, aby nemohlo dojít k proudění vlhkého vzduchu spárami. Proudění vzduchu se zamezuje důsledným přelepením nebo slepením spár mezi deskami. A přelepení všech spár k navazujícím sousedním konstrukcím, zejména střešní okna, prostupy vzduchotechniky apod. Prouděním se totiž transportuje až několik set krát větší množství vlhkosti, než je tomu mechanismem difúze. Naproti tomu lokální poškození parobrzdné vrstvy (například propíchnutí hřebíkem, zašroubovaný vrut) nemá na chování konstrukce technicky významný vliv. Konstrukcemi, vhodnými k upevňování, jsou pouze samotný krov, dřevěné rošty a desky OSB. Dřevovláknité desky jsou v tomto smyslu pouze plášťovými materiály.

Upozornění:

Společnost Insowool důrazně upozorňuje na možnost snížení požární odolnosti, ohrožení funkční spolehlivosti, životnosti a regenerační schopnosti difúzně otevřených konstrukcí zateplení střešního pláště v systému diffuroof® „e“ v případě použití jiných než předepsaných materiálů a jejich tlouštěk a dále předepsaných technologických postupů (např. způsobů upevňování). Zdánlivě podobné materiály mohou mít některé fyzikální vlastnosti značně odlišné. Využití jiných než předepsaných materiálů se projevuje především závadami v exponovaných částech dřevostaveb (2D nebo 3D teplotní a vlhkostní pole) a v případě změny izolačních materiálů i snížením požární odolnosti.

A1 HOUSE

STŘECHA DIFFFUROOF E + STĚNA DIFFUWALL