DIFFUWALL – ISOCELL

OBVODOVÝ PLÁŠŤ S FOUKANOU VELULÓZOVOU IZOLACÍ

Velice dobré zkušenosti s difúzně otevřeným obvodovým pláštěm typu Diffuwall® nás nasměrovaly k vývoji nové konstrukce. Snaha byla vyjít vstříc přání jak investorů, tak i stavebních firem. Vytvořili jsme proto konstrukci, která bude úspěšně odolávat přehřívání objektů, která bude mít bezvadné akustické vlastnosti a navíc si přitom zachová všechny ověřené a ceněné parametry difúzně otevřené konstrukce. Výsledkem vývoje je nová skladba obvodového pláště z roku 2014, která je založena na zvýšené schopnosti akumulace tepelné energie, a to díky tomu větší objemové hmotnosti a měrné tepelné kapacitě materiálů. Hlavním tepelně izolačním a tepelně akumulačním materiálem je foukaná celulózová izolace ISOCELL, která je doplněná dřevovláknitými deskami Pavatex.
Konstrukce plášťů ve standardu diffuwall® ISOCELL odborně realizují proškolené stavební firmy, které stavějí na základě technické dokumentace a podkladů zpracovaných společností INSOWOOL a podle předpisů výrobce foukané celulózy ISOCELL.
Kontakty na zkušené a odborně proškolené realizační firmy jsou k dispozici rovněž u společnosti INSOWOOL.

Přístup ke konstrukčním detailům pro registrované partnery:

CERTIFIKOVANÝ DIFÚZNĚ OTEVŘENÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ

Charakteristické vlastnosti certifikovaného systému diffuwall® ISOCELL
– nepoužívá parozábrany ani jiné fólie
– vyniká nadstandardní tepelnou akumulací na úrovní zděných objektů
– velmi účinně brání úniku tepla
– přirozeným způsobem celoročně udržuje stabilní teplotu interiéru
– zajišťuje velice dobré zvukoizolační vlastnosti staveb (vzduchová neprůzvučnost)
– umožňuje průchod vodní páry difúzí
– je nepropustný pro vodu jako kapalinu
– vyrovnává vlhkost v interiéru
– zajišťuje velmi dobrou požární odolnost
– zvyšují přirozenou cestou kvalitu ovzduší v interiéru
– je plně ekologický
– velice jednoduchá konstrukce (méně vrstev)

Konstrukce typu diffuwall® Isocell splnila všechny předepsané požadavky a je na ni vydán certifikát výrobku Autorizovanou osobou č. 224, Institut pro testování a certifikaci, a.s., Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství.
Certifikát výrobku číslo : 22 227 V/AO >>

Konstrukce diffuwall® Isocell je navržena jako difúzně otevřený systém obvodového pláště dřevostavby, navíc s důrazem na omezení rizika vzniku přehřívání interiérů v letním období. Omezení přehřívání je významné zejména u variant Economy Plus a Pasiv, nejvíce u varianty Pasiv Plus.

Existují dvě základní charakteristiky konstrukce, které mají pro jejího uživatele zásadní význam:

• Součinitel prostupu tepla U, který indikuje tepelné ztráty s ohledem na vytápění objektu (tzv. „zimní energetika budovy“). Součinitel prostupu tepla U se udává v jednotkách W/(m².K). Čím nižší je hodnota U, tím nižší jsou tepelné ztráty konstrukcí.
• Fázové posunutí teplotního kmitu ψ udává dobu prohřátí konstrukce v letním období, indikuje tepelnou stabilitu v interiéru a případnou potřebu instalovat klimatizaci pro chlazení příslušných prostor (tzv. „letní energetika budovy“). Fázové posunutí teplotního kmitu ψ se udává v hodinách. Čím delší je hodnota ψ, tím větší tepelnou stabilitu příslušný prostor bude mít.

Pro lehké konstrukce venkovních stěn a střech strmých se sklonem nad 45° norma ČSN 73 0540-2:2011 :
• Požaduje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše                      Un,20 = 0,30 W/(m².K)
• Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše                   Urec,20 = 0,20 W/(m².K)
• Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy     Upas,20 = 0,18 – 0,12 W/(m².K)

Z energetického hlediska jsou proto jednotlivé varianty konstrukce diffuwall® Isocell navrženy na čtyři různé kombinace hodnot U a ψ, jak udává následující tabulka.

Tloušťka konstrukce je udávána včetně tloušťky nepovinné vzduchové mezery u předstěny ze strany interiéru (varianty Economy, Economy Plus a Pasiv mají tloušťku 40 mm). Varianta Pasiv Plus má tloušťku instalační předstěny 80 mm vždy vyplněnou tepelnou izolací.

• U konstrukce diffuwall® Isocell je zakázáno vyplňovat ve vlhkých provozech vzduchovou mezeru předstěny tepelnou izolací.
• U konstrukce diffuwall® Isocell platí hodnoty uvedené bez závorky pro mezeru předstěny vyplněnou pružnou dřevovláknitou rohoží Pavaflex.
• U konstrukce diffuwall® Isocell platí hodnoty uvedené v závorce pro mezeru předstěny bez tepelné izolace.

Pro pohledovou úpravu exteriéru je možné použít buďto vhodnou difúzní tenkovrstvou omítku typu „diffu“, aplikovanou přímo na desky Pavatex. Nebo je možné provést provětrávanou fasádu (obklad) na svislý rošt, upevněný do nosných sloupků stěny.

Z materiálového a geometrického hlediska je v obytných místnostech konstrukce diffuwall® Isocell podle jednotlivých variant uspořádána následovně:

Povolené typy interiérových desek předstěny : RigiStabil, Rigips RF, Rigidur, Knauf RED, VidiWall.

Požární odolnost:

Konstrukce mají požární odolnost ze strany interiéru: REW 60 DP3; REI 60 DP3 minut.
Konstrukce mají požární odolnost ze strany exteriéru: REI 90 DP3 minut.
Protokol „Požárně klasifikační osvědčení“: č. PKO – 23 – 012/AO 204.

Diffuwall-Isocell je klasifikován jako požárně uzavřená plocha.
Protokol „Požárně klasifikační osvědčení Nosné obvodové stěny konstrukce Diffuwall-Isocell“  zde>>
Prohlášení vlastníka protokolu „Požárně klasifikační osvědčení“  zde>>

Kotvení desek ze strany exteriéru:

Desky Pavatex se z vnější strany kotví mechanicky do nosné svislé sloupkové konstrukce. Nejběžnější způsob jsou průmyslové spony s použitím pneumatické sponkovačky. Používají se spony se širokým hřbetem 27 mm a průměrem drátu nejméně 1,8 mm. Tyto podmínky splňují spony Haubold BS 29000. Spony jsou vhodné zejména pod tenkovrstvou omítku.

Druhou variantou jsou stavební vruty RAPI-TEC SK PLUS s hlavičkou 14 mm a průměr závitu 6 mm. Jejich použití je vhodné pouze pod provětrávanou fasádu s obkladem.

Třetí variantou kotvení jsou kotevní hmoždinky určené pro zateplovací systémy ETICS s plastovými talířovými podložkami 60 mm. Například typ Ejotherm STR H do nosného materiálu ze dřeva. Minimální počet kotev s talířovou hlavou je 6 ks/m2. Dřík vrutu by měl být alespoň 60 mm od okraje desky. Nedává se do spáry mezi deskami.

Bližší informace o kladení desek Pavatex na stěnu a jejich kotvení nerezovými sponami v letáku zde>>

Tenkovrstvé omítky:

Na dřevovláknité desky Pavatex se používají vhodné tenkovrstvé omítky zcela běžným způsobem. Desky je možné pod omítky JUB penetrovat. Základní lepící malta v tloušťce min. 5 mm s výztužnou mřížkou se aplikuje přímo na povrch. Dále se povrch exteriéru opatří systémovou omítkou „diffu“ na silikátové nebo silikonové bázi, ať už s hlazeným nebo strukturálním povrchem.

Systémové omítky „diffu“ jsou od dodavatelů :

Leták JUB ke stažení  zde>>
Leták TERMO + ke stažení  zde>>
Technologický postup nanášení omítek JUB  zde>>

Všichni dodavatelé omítkových systémů mají v nabídce širokou škálu doplňkových výrobků : kotvy ETICS, zakládací lišty, ukončovací okenní lišty a další.

Technologické poznámky:

Z hlediska provádění je především třeba věnovat pozornost kvalitnímu provedení parobrzdné vrstvy (deska OSB) tak, aby nemohlo dojít k proudění vlhkého vzduchu spárami. Proudění vzduchu se zamezuje důsledným přelepením nebo slepením spár mezi deskami. A přelepení všech spár k navazujícím sousedním konstrukcím, zejména otvorové výplně, podlaha, strop atd. Prouděním se totiž transportuje až několik set krát větší množství vlhkosti, než je tomu mechanismem difúze. Naproti tomu lokální poškození parobrzdné vrstvy (například propíchnutí hřebíkem, zašroubovaný vrut) nemá na chování konstrukce technicky významný vliv. Konstrukcemi, vhodnými k upevňování, jsou pouze nosná konstrukce stěny (KVH hranoly), dřevěné rošty a desky OSB. Dřevovláknité desky jsou v tomto smyslu pouze plášťovými materiály. Laťové rošty nesoucí předsazený obklad a tvořící vnější provětrávanou vzduchovou mezeru se musí kotvit dlouhými vruty až do nosné konstrukce.

Foukaná izolace Isocell se aplikuje výhradně pomocí vyfoukávacích strojů ISOblow dodávaných firmou Isocell GmbH. Potřebné množství foukané celulózy je dáno objemem všech vyplňovaných dutin a požadované objemové hmotnosti podle tabulky zhuštění. Kontrola objemové hmotnosti se provádí výpočtem objemu jednotlivého pole a hmotnosti nafoukané izolace nebo pomocí zkušební měřící sady a odebráním a zvážením celulózového vlákna Isocell. Vyfoukávací otvory je nutné po naplnění vzduchotěsně uzavřít. Povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami je zakázáno dělat před foukáním izolace.

Upozornění:

Společnost Insowool důrazně upozorňuje na možnost snížení požární odolnosti, ohrožení funkční spolehlivosti, životnosti a regenerační schopnosti difúzně otevřených konstrukcí obvodového pláště v systému diffuwall® Isocell v případě použití jiných než předepsaných materiálů a jejich tlouštěk a dále předepsaných technologických postupů (např. způsobů upevňování). Zdánlivě podobné materiály mohou mít některé fyzikální vlastnosti značně odlišné. Využití jiných než předepsaných materiálů se projevuje především závadami v exponovaných částech dřevostaveb (nároží, napojení konstrukce stropu na konstrukci stěny a podobně) a v případě změny izolačních materiálů i snížením požární odolnosti.