DIFFUWALL

ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ

Zdravé vnitřní prostředí, energetická úspornost staveb, jednoduchost provádění i architektonická flexibilita jsou hlavními příčinami rychlého rozšiřování obvodových plášťů typu diffuwall®. Tyto pláště, uvedené společností Insowool na trh oficiálně v roce 2008, v součtu s následující variantou diffuwall® 2010 byly ke konci roku 2021 použity na výstavbu více než 1500 rodinných domků. Konstrukce plášťů ve standardu diffuwall® odborně realizují proškolené stavební firmy, které stavějí na základě technické dokumentace a podkladů zpracovaných společností INSOWOOL. Kontakty na zkušené a odborně proškolené realizační firmy jsou k dispozici rovněž u společnosti INSOWOOL.

Přístup ke konstrukčním detailům pro registrované partnery:

Konstrukce typu diffuwall® byla podrobena všem předepsaným zkouškám a je na ni vydán certifikát výrobku Autorizovanou osobou č. 224, Institut pro testování a certifikaci, a.s., Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství.

Certifikát výrobku číslo : 22 0224 V/AO  >>

Konstrukce diffuwall® je navržena jako difúzně otevřený systém obvodového pláště dřevostavby, navíc s důrazem na omezení rizika vzniku přehřívání interiérů v letním období. Omezení přehřívání je významné zejména u variant Economy Plus a Pasiv.

Existují dvě základní charakteristiky konstrukce, které mají pro jejího uživatele zásadní význam:
Součinitel prostupu tepla U, který indikuje tepelné ztráty s ohledem na vytápění objektu, tzv. „zimní energetika budovy“. Součinitel prostupu tepla U se udává v jednotkách W/(m².K). Čím nižší je hodnota U, tím nižší jsou tepelné ztráty konstrukcí.
Fázové posunutí teplotního kmitu ψ udává dobu prohřátí konstrukce v letním období, indikuje tepelnou stabilitu v interiéru a případnou potřebu instalovat klimatizaci pro chlazení příslušných prostor „letní energetika budovy“. Fázové posunutí teplotního kmitu ψ se udává v hodinách. Čím vyšší je hodnota ψ, tím větší tepelnou stabilitu příslušný prostor bude mít.

Pro lehké konstrukce venkovních stěn a střech strmých se sklonem nad 45° norma ČSN 73 0540-2:2011 :
– Požaduje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše                       Un,20 = 0,30 W/(m².K)
– Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše                    Urec,20 = 0,20 W/(m².K)
– Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy      Upas,20 = 0,18 – 0,12 W/(m².K)

Z energetického hlediska jsou proto jednotlivé varianty konstrukce diffuwall® navrženy na tři různé kombinace hodnot U a ψ, jak udává následující tabulka. Tloušťka konstrukce je udávána včetně tloušťky nepovinné vzduchové mezery u předstěny ze strany interiéru (tloušťka 40 mm, doporučená a běžně potřebná pro instalace a rozvody).

– U konstrukce diffuwall® je zakázáno vyplňovat ve vlhkých provozech vzduchovou mezeru předstěny tepelnou izolací.
– U konstrukce diffuwall® platí hodnoty uvedené bez závorky pro mezeru předstěny tl. 40 mm vyplněnou tepelnou dřevovláknitou izolací Pavaflex.
– U konstrukce diffuwall® platí hodnoty uvedené v závorce pro mezeru předstěny bez tepelné izolace.

Upozornění 1: Využitím desek s větší objemovou hmotností ρ = 200 kg/m³ je možné u nabízených konstrukcí ještě zvýšit jejich akumulační schopnost, tedy hodnoty fázového posunu ψ.
Např. deskami: ISOLAIR (60 – 80 mm)

Upozornění 2: Použitím lehčích desek s nižší objemovou hmotností ρ = 130 k/m³ , λ = 0,039 W/(m.K) lze při větších tloušťkách dosáhnout nepatrně nižšího součinitele prostupu tepla U.
Např. deskami: PAVAWALL GF XL (80 – 160 mm)

Upozornění 3: Využitím větších tlouštěk desek (od 120 mm včetně) se dosáhne podstatně lepších tepelně akumulačních a izolačních vlastností. Certifikát na konstrukci a Požárně klasifikační osvědčení zůstává v platnosti.
Např. deskami: ISOLAIR ECO, ISOLAIR MULTI a PAVAWALL GF XL (120 – 160 mm)

Z materiálového a geometrického hlediska je v obytných místnostech konstrukce diffuwall® podle jednotlivých variant uspořádána následovně:

Požární odolnost:

Konstrukce mají požární odolnost ze strany interiéru REW 60 DP3; REI 60 DP3 minut. Ze strany exteriéru REI 90 DP3 minut. Protokol „Požárně klasifikační osvědčení“ č. PKO – 20 – 132/AO 204.

Diffuwall®  je klasifikován jako požárně uzavřená plocha.
Protokol „Požárně klasifikační osvědčení nosné obvodové stěny konstrukce diffuwall®  zde>>
Prohlášení vlastníka protokolu Požárně klasifikační osvědčení  zde>>

Kotvení desek ze strany exteriéru:

Desky Pavatex se z vnější strany kotví mechanicky do nosné svislé sloupkové konstrukce. Nejběžnější způsob jsou průmyslové spony s použitím pneumatické sponkovačky. Používají se spony se širokým hřbetem 27 mm a průměrem drátu nejméně 1,8 mm. Tyto podmínky splňují spony Haubold BS 29000. Spony jsou vhodné zejména pod tenkovrstvou omítku.

Druhou variantou jsou stavební vruty RAPI-TEC SK PLUS s hlavičkou 14 mm a průměr závitu 6 mm. Jejich použití je vhodné pouze pod provětrávanou fasádu s obkladem.

Třetí variantou kotvení jsou kotevní hmoždinky určené pro zateplovací systémy ETICS s plastovými talířovými podložkami 60 mm. Například typ Ejotherm STR H do nosného materiálu ze dřeva. Minimální počet kotev s talířovou hlavou je 6 ks/m². Dřík vrutu by měl být alespoň 60 mm od okraje desky. Nedává se do spáry mezi deskami.

Bližší informace o kladení desek Pavatex na stěnu a jejich kotvení nerezovými sponami v letáku zde>>

Tenkovrstvé omítky:

Na dřevovláknité desky Pavatex se používají vhodné tenkovrstvé omítky zcela běžným způsobem. Desky je možné pod omítky JUB penetrovat. Základní lepící malta v tloušťce min. 5 mm s výztužnou mřížkou se aplikuje přímo na povrch. Dále se povrch exteriéru opatří systémovou omítkou „diffu“ na silikátové nebo silikonové bázi, ať už s hlazeným nebo strukturálním povrchem. Systémové omítky „diffu“ jsou od dodavatelů:

Leták ke stažení JUB zde>>
Leták ke stažení TERMO + zde>>
Výňatek z publikace „Weber dřevostavby 2020“ zde>>
Technologický postup nanášení omítek JUB zde>>
Všichni dodavatelé omítkových systémů mají v nabídce širokou škálu doplňkových výrobků : kotvy ETICS, zakládací lišty, ukončovací okenní lišty a další.

Technologické poznámky:

Z hlediska provádění je především třeba věnovat pozornost kvalitnímu provedení parobrzdné vrstvy (deska OSB/4) tak, aby nemohlo dojít k proudění vlhkého vzduchu spárami. Proudění vzduchu se zamezuje důsledným přelepením nebo slepením spár mezi deskami. A přelepení všech spár k navazujícím sousedním konstrukcím, zejména otvorové výplně, podlaha, strop atd. Prouděním se totiž transportuje až několik set krát větší množství vlhkosti, než je tomu mechanismem difúze. Naproti tomu lokální poškození parobrzdné vrstvy (například propíchnutí hřebíkem, zašroubovaný vrut) nemá na chování konstrukce technicky významný vliv. Konstrukcemi, vhodnými k upevňování, jsou pouze nosná konstrukce stěny (KVH hranoly), dřevěné rošty a desky OSB. Dřevovláknité desky jsou v tomto smyslu pouze plášťovými materiály. Laťové rošty nesoucí předsazený obklad a tvořící vnější provětrávanou vzduchovou mezeru se musí kotvit dlouhými vruty až do nosné konstrukce.

Upozornění:

Společnost Insowool důrazně upozorňuje na možnost snížení požární odolnosti, ohrožení funkční spolehlivosti, životnosti a regenerační schopnosti difúzně otevřených konstrukcí obvodového pláště v systému diffuwall® v případě použití jiných než předepsaných materiálů a jejich tlouštěk a dále předepsaných technologických postupů (např. způsobů upevňování). Zdánlivě podobné materiály mohou mít některé fyzikální vlastnosti značně odlišné. Využití jiných než předepsaných materiálů se projevuje především závadami v exponovaných částech dřevostaveb (nároží, napojení konstrukce stropu na konstrukci stěny a podobně) a v případě změny izolačních materiálů i snížením požární odolnosti.

UKÁZKA REALIZACE STAVBY POMOCÍ KONSTRUKCE DIFFUWALL 2010