DIFFUSHEET „k“

ZATEPLENÍ STARŠÍHO ZDIVA NEBO DŘEVOSTAVBY

Kontaktní zateplení deskami Pavatex se použije v případě, kde máme k dispozici rovnou podkladní konstrukci stěny. Předností tohoto způsobu je, že upevňování desek do absolutně rovného podkladu beze spár se provádí bez pomoci lepidla, pouze pomocí běžných kotev do zdiva pro zateplovací systémy ETICS. Do podkladů s problematickou kvalitou se musí kotva kombinovat s chemickou kotvou. Tím, že se nepoužije plošné lepení desky k podkladu, zůstává v maximální míře zachovaná difúzní otevřenost stěny. Povrch nové fasády může být tvořen tenkovrstvou omítkou (konstrukčně jednodušší varianta) nebo obkladem na provětrávané vzduchové mezeře. Zateplení lze použít i na starší objekty, neboť nebrání vysýchání stěn.

Před použitím systému je nutné provést odborné posouzení konstrukce z pohledu stavební fyziky a mechanické únosnosti zateplované stěny. Rovněž je nutné ověřit vlhkost stěny, zejména v úrovni terénu.

CERTIFIKOVANÉ DIFÚZNĚ OTEVŘENÉ zateplení zdiva nebo dřevostavby
Konstrukce typu diffusheet® byla podrobena předepsaným zkouškám a je na ni vydán platný certifikát Autorizovanou osobou 212, Certifikačním orgánem č. 3048, CSI a.s. Praha.

Zateplovací systém WEBER – diffusheet® (Pavatex + tenkovrstvá omítka WEBER)
Certifikát číslo : AO212/C5a/2018/0521b/P, k nahlédnutí zde>>

Zateplovací systém JUB – diffusheet® (Pavatex + tenkovrstvá omítka JUB)
Certifikát číslo : AO212/C5a/2018/0577/P, k nahlédnutí zde>>

Certifikáty jsou platné jak pro zateplování stěn (všechny typy zdiva, hrázděné zdivo, celostěnové CLT panely, starší domy OKAL), tak i pro nové dřevostavby se sloupkovou nosnou konstrukcí. Liší se jen použitým spojovacím materiálem.

Konstrukce diffusheet® „k“ je systém kontaktního zateplení obvodového pláště, s důrazem zachování difúzní otevřenosti (prostup vodní páry) a na omezení rizika vzniku přehřívání interiérů v letním období (typický problém většiny starších i nových dřevostaveb). S ohledem na tloušťky dřevovláknitých desek je vhodné systém diffusheet® „k“ využívat spíše na přiteplení stávajících objektů nebo na ochranu proti přehřívání. Velmi vhodný je pro účely dodatečného zateplení starších dřevostaveb (např. typu OKAL). V případě potřeby skutečně významných snížení tepelných ztrát stěnami je výhodnější použít systém diffusheet® „r“. Nové dřevostavby, a to jak s nosnou svislou sloupkovou konstrukcí tak i celostěnové CLT panely, využívají diffusheet „k“ jako plnohodnotné vnější zateplení namísto pracnějšího způsobu zateplováním EPS nebo čedičovou vatou (pevný rovný podklad pod Pavatex nepotřebuje „lepidlo“).

Konstrukce diffusheet® „k“ je vhodná v případě, kdy
– chceme dosáhnout snížení tepelných ztrát zateplovanými stěnami přiteplením
– zachovat difúzní otevřenost stěny (propustí zbytkovou vlhkost obsaženou ve zdivu)
– výrazně snížit letní přehřívání starších lehkých dřevostaveb
– je rovný a nedrolivý povrch zateplované stěny

Existují dvě základní charakteristiky konstrukce, které mají pro jejího uživatele zásadní význam:

Součinitel prostupu tepla U, který indikuje tepelné ztráty s ohledem na vytápění objektu (tzv. „zimní energetika budovy“). Součinitel prostupu tepla U se udává v jednotkách W/(m².K). Čím nižší je hodnota U, tím nižší jsou tepelné ztráty konstrukcí.

Fázové posunutí teplotního kmitu ψ, které udává dobu prohřátí konstrukce v letním období a indikuje tepelnou stabilitu v interiéru (a případnou potřebu instalovat klimatizaci pro chlazení příslušných prostor – „letní energetika budovy“). Fázové posunutí teplotního kmitu ψ se udává v hodinách. Čím delší je hodnota ψ, tím větší tepelnou stabilitu příslušný prostor bude mít. Zlepšení tohoto parametru je vždy výrazné u starších dřevostaveb.

Pro těžké konstrukce venkovních stěn (typicky zděné budovy) norma ČSN 73 0540-2:2011

– Požaduje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše                        UN,20 = 0,30 W/(m².K)
– Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše                     Urec,20 = 0,25 W/(m².K)
– Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy       Upas,20 = 0,18 – 0,12 W/(m².K)

Pro lehké konstrukce venkovních stěn (typicky dřevostavby) norma ČSN 73 0540-2:2011

– Požaduje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše                        UN,20 = 0,30 W/(m².K)
– Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše                     Urec,20 = 0,20 W/(m².K)
– Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy       Upas,20 = 0,18 – 0,12 W/(m².K)

Z energetického hlediska se jednotlivé varianty konstrukce diffusheet® „k“ odlišují tloušťkami použitých desek, a to od 60 až do 160 mm.

Protože se tyto desky mohou kontaktně klást na různé druhy podkladů a typů konstrukcí v různých tloušťkách, není možné udat součinitele prostupu tepla celých stěn, ale pouze tepelné odpory pro více doporučených desek. Projektant zateplení musí z hlediska stavební fyziky dopočítat a posoudit:

– výsledný součinitel prostupu tepla U
– bilanci difúze vodní páry stěnou
– výslednou hodnotu fázového posunutí teplotního kmitu ψ (má význam zejména u starších dřevostaveb s poměrně lehkou původní konstrukcí)

I když se jedná o zateplení materiály s velice nízkým faktorem difúzního odporu, je posouzení celého souvrství z hlediska stavební fyziky (kondenzace vodní páry a její množství) ve všech případech doporučené.

Následující tabulka uvádí všechny běžně používané tloušťky zateplení v systému diffusheet® „k“. Celková tloušťka zateplení je určená z předpokladu, že na povrch dřevovláknitých desek Pavatex je aplikovaná difúzní tenkovrstvá omítka v tloušťce 7 mm.

Upozornění: konstrukce zateplení s obkladem na provětrávané vzduchové mezeře nespadá pod certifikované zateplovací systémy Weber-diffusheet® a JUB-diffusheet®.

Kotvení desek Pavatex ze strany exteriéru:

Systém diffusheet® „k“ je ekonomicky výhodný v případech, kdy není nutné příliš vyrovnávat podkladní stěnu (rovinnost zateplení). Samotné desky se na rovnou hladkou stěnu upevňují „na sucho“, pomocí k tomu určených speciálních hmoždinek, takže se nepoužívá žádný lepící tmel. To zachovává difúzní otevřenosti konstrukce. Hladkost povrchu zateplení deskami Pavatex je automaticky zajištěna tím, že desky jsou po obvodě opatřené perem a drážkou.

Desky Pavatex se z vnější strany kotví mechanicky do nosné zděné konstrukce

• Nejběžnější variantou jsou kotevní hmoždinky pro zateplovací systémy ETICS s talířovými podložkami 60 mm. Do zdiva se použijí například kotvy Ejotherm STR U 2G.

Desky Pavatex se z vnější strany kotví mechanicky do nosné dřevěné konstrukce.
• Nejběžnější způsob jsou průmyslové spony s použitím pneumatické sponkovačky. Používají se spony se širokým hřbetem 27 mm a průměrem drátu nejméně 1,8 mm. Tyto podmínky splňují spony Haubold BS 29000. Spony jsou vhodné zejména pod tenkovrstvou omítku.
• Druhou variantou jsou stavební vruty RAPI-TEC SK PLUS s hlavičkou min 14 mm a průměr závitu 6 mm. Jejich použití není vhodné pod omítku, vhodnější jsou pro provětrávanou fasádu s obkladem.
• Třetí variantou jsou kotevní hmoždinky pro zateplovací systémy ETICS s talířovými podložkami 60 mm. Do dřeva se použijí například kotvy Ejotherm STR H.

Bližší informace kotvení desek Pavatex do starší dřevostavby sponami a kladení desek v letáku zde>>

Bližší informace kotvení desek Pavatex vruty v letáku HPM-TEC zde>>

Desky Pavatex se z vnější strany kotví mechanicky do nosné zděné konstrukce s výraznými nerovnostmi nebo spárami mezi jednotlivými prvky zdiva.

Jakékoliv větší nerovnosti, výrazné a zřetelné spáry jsou nežádoucí. Ve vzduchových kapsách vzniká proudění vzduchu, které negativně ovlivňuje tepelně izolační vlastnosti celého souvrství. Povrch není třeba vyrovnávat omítkou. Jednotlivé desky se podmažou lepící hmotou tak, aby po přitisknutí na povrch bylo 40% plochy desky kryto lepidlem.

Bližší informace kotvení desek Pavatex na nerovný povrch zdiva lepící hmotou JUBIZOL ke stažení zde>>

Povrchové úpravy:

Pro pohledovou úpravu exteriéru se ve většině případů používá vhodná difúzní tenkovrstvá omítka aplikovaná přímo na desky Pavatex. Nebo je možné provést provětrávanou fasádu (obklad) na svislý rošt, upevněný skrz desky Pavatex do zateplované nosné stěny.

Tenkovrstvé omítky:

Na dřevovláknité desky Pavatex je možno aplikovat vhodné tenkovrstvé omítky zcela běžným způsobem. Základní lepící malta v tloušťce min. 5 mm s výztužnou mřížkou se aplikuje přímo na povrch. Dále se povrch exteriéru opatří systémovou omítkou „diffu“ na silikátové nebo silikonové bázi, ať už s hlazeným nebo strukturálním povrchem.

Systémové omítky „diffu“ jsou od dodavatelů:
Leták ke stažení JUB zde>>
Výňatek z publikace „Weber dřevostavby 2020“ ke stažení zde>>
Leták ke stažení TERMO+ zde>>

Obklad na provětrávané vzduchové mezeře:

Pokud by se na fasádu použil obklad na provětrávané vzduchové mezeře, potom by se pochopitelně pronikavě snížily hodnoty difúzního odporu (předpokládaná ekvivalentní difúzní tloušťka omítky je Sd=0,33 m), tj. zvýšila by se propustnost stěny pro vodní páru. Obklad provětrávané fasády upevňujeme na sekundární svislý rošt, který je sám připevněný do nosné zateplované stěny. Na povrch dřevovláknitých desek se doporučuje kontaktně umístit větrovou zábranu (vysoce difúzně propustnou membránu), která je UV stabilizovaná.
Obklad beze spár fólii nutně nepotřebuje. Obklad se spárami fólii vyžaduje (ochrana proti UV záření).
Upozornění : konstrukce zateplení deskami Pavatex s povrchovou úpravou obklad na provětrávané vzduchové mezeře nespadá pod certifikované zateplovací systémy Weber-diffusheet® a JUB-diffusheet®.

Požární odolnost zateplovacího systému:

Ověřené vlastnosti zateplovacího souvrství Pavatex + omítka JUB
Protokol Třída reakce na oheň ke stažení zde>>

Protokol Šíření plamene po povrchu ke stažení zde>>
Uvedené protokoly jsou platné pro všechny typy zateplovaných konstrukcí (zdivo a dřevostavby) a pro všechny typy desek Pavatex.

Upozornění:

Společnost Insowool důrazně upozorňuje na možnost ohrožení funkční spolehlivosti, životnosti a regenerační schopnosti difúzně otevřených konstrukcí zateplení obvodových stěn v systému diffusheet® „k“ v případě, že se neprovede řádné stavebně fyzikální posouzení celého souvrství stávající stěna + diffusheet® „k“. Rovněž je třeba věnovat zásadní pozornost mechanickým vlastnostem stěny z hlediska únosnosti kotevních prvků, jímž je konstrukce zateplení k zateplované stěně přichycena. Zásadně je třeba používat pouze doporučené typy dřevovláknitých desek, a to s ohledem na jejich tepelné a vlhkostní charakteristiky (např. hydrofobizaci aj.). Použití jiných než doporučených materiálů a doporučených technologických postupů (např. způsobů upevňování) může vést ke znehodnocení funkčnosti systému diffusheet® „k“. Zdánlivě podobné materiály mohou mít některé fyzikální vlastnosti značně odlišné. Využití jiných než předepsaných materiálů se projevuje především závadami v exponovaných částech dřevostaveb (2D nebo 3D teplotní a vlhkostní pole).

KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ STARŠÍHO ZDĚNÉHO DOMU kotvami Isomet Spit

ZATEPLENÍ NOVOSTABY

Zdivo Heluz 44 zateplené dřevovláknitou deskou ISOLAIR 80 mm