RIGIPS DIFFUWALL

ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ

Zdravé vnitřní prostředí, energetická úspornost staveb, jednoduchost provádění i architektonická flexibilita jsou hlavními příčinami rychlého rozšiřování obvodových plášťů typu diffuwall®. Tyto pláště, uvedené společností Insowool na trh oficiálně v roce 2008, v součtu s následující variantou rigips diffuwall® 2010 byly ke konci roku 2019 použity na výstavbu více než 1100 rodinných domků. Konstrukce plášťů ve standardu rigips diffuwall® odborně realizují proškolené stavební firmy, které stavějí na základě technické dokumentace a podkladů zpracovaných společností INSOWOOL. Kontakty na zkušené a odborně proškolené realizační firmy jsou k dispozici rovněž u společnosti INSOWOOL.

Přístup ke konstrukčním detailům pro registrované partnery:

Konstrukce typu rigips diffuwall® byla podrobena všem předepsaným zkouškám a je na ni vydán certifikát výrobku Autorizovanou osobou č. 224, Institut pro testování a certifikaci, a.s., Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství.

Certifikát výrobku číslo : 22 0228 V/AO  >>

Konstrukce rigips diffuwall® je navržena jako difúzně otevřený systém obvodového pláště dřevostavby, navíc s důrazem na omezení rizika vzniku přehřívání interiérů v letním období. Omezení přehřívání je významné zejména u variant Economy Plus a Pasiv.

Existují dvě základní charakteristiky konstrukce, které mají pro jejího uživatele zásadní význam:
Součinitel prostupu tepla U, který indikuje tepelné ztráty s ohledem na vytápění objektu, tzv. „zimní energetika budovy“. Součinitel prostupu tepla U se udává v jednotkách W/(m².K). Čím nižší je hodnota U, tím nižší jsou tepelné ztráty konstrukcí.
Fázové posunutí teplotního kmitu ψ udává dobu prohřátí konstrukce v letním období, indikuje tepelnou stabilitu v interiéru a případnou potřebu instalovat klimatizaci pro chlazení příslušných prostor „letní energetika budovy“. Fázové posunutí teplotního kmitu ψ se udává v hodinách. Čím vyšší je hodnota ψ, tím větší tepelnou stabilitu příslušný prostor bude mít.

Pro lehké konstrukce venkovních stěn a střech strmých se sklonem nad 45° norma ČSN 73 0540-2:2011 :
– Požaduje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše                       Un,20 = 0,30 W/(m².K)
– Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše                    Urec,20 = 0,20 W/(m².K)
– Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy      Upas,20 = 0,18 – 0,12 W/(m².K)

Z energetického hlediska jsou proto jednotlivé varianty konstrukce rigips diffuwall® navrženy na tři různé kombinace hodnot U a ψ, jak udává následující tabulka. Tloušťka konstrukce je udávána včetně tloušťky nepovinné vzduchové mezery u předstěny ze strany interiéru (tloušťka 40 mm, doporučená a běžně potřebná pro instalace a rozvody).

– U konstrukce Rigips diffuwall® je zakázáno vyplňovat ve vlhkých provozech vzduchovou mezeru předstěny tepelnou izolací.
– U konstrukce Rigips diffuwall® platí hodnoty uvedené bez závorky pro mezeru předstěny tl. 40 mm vyplněnou pružnou tepelnou izolací Pavaflex.
– U konstrukce Rigips diffuwall® platí hodnoty uvedené v závorce pro mezeru předstěny bez tepelné izolace.

Upozornění 1: využitím desek s větší objemovou hmotností ρ = 160 kg/m³ je možné u nabízených konstrukcí ještě zvýšit jejich akumulační schopnost tedy hodnoty fázového posunu ψ.
Např. deskami: ISOLAIR MULTI (60 – 80 mm) a PAVAWALL GF XL (60 mm)

Upozornění 2: Použitím lehčích desek s nižší objemovou hmotností ρ = 130 kg/m³ lze při větších tloušťkách dosáhnout nepatrně nižšího součinitele prostupu tepla U.
Např. deskami: PAVAWALL GF XL (80 – 160 mm)

Upozornění 3: Využitím větších tlouštěk desek (od 120 mm včetně) se dosáhne podstatně lepších tepelně akumulačních a izolačních vlastností. Certifikát na konstrukci a Požárně klasifikační osvědčení zůstává v platnosti.
Např. deskami: ISOLAIR MULTI a PAVAWALL GF XL (120 – 160 mm)

Z materiálového a geometrického hlediska je v obytných místnostech konstrukce Rigips diffuwall® podle jednotlivých variant uspořádána následovně:

Požární odolnost:

Konstrukce mají požární odolnost ze strany interiéru: RE 45 DP3 / REI 45 DP3 / REW 45 DP3.
Konstrukce mají požární odolnost ze strany exteriéru: RE 60 – ef DP3 / REI 60 – ef DP3.
Protokol „Požárně klasifikační osvědčení“: č. PKO – 23 – 011/AO 204.

Rigips diffuwall® je klasifikován jako požárně uzavřená plocha.
Protokol „Požárně klasifikační osvědčení Nosné obvodové stěny konstrukce Rigips diffuwall®“  zde>>
Prohlášení vlastníka protokolu „Požárně klasifikační osvědčení“  zde>>
RIGIPS – Velká kniha sádrokartonu „Stěny Rigips na dřevěné konstrukci“ zde>>

Kotvení desek ze strany exteriéru:

Desky Pavatex se z vnější strany kotví mechanicky do nosné svislé sloupkové konstrukce. Nejběžnější způsob jsou průmyslové spony s použitím pneumatické sponkovačky. Používají se spony se širokým hřbetem 27 mm a průměrem drátu nejméně 1,8 mm. Tyto podmínky splňují spony Haubold BS 29000. Spony jsou vhodné zejména pod tenkovrstvou omítku.

Druhou variantou jsou stavební vruty RAPI-TEC SK PLUS s hlavičkou 14 mm a průměr závitu 6 mm. Jejich použití je vhodné pouze pod provětrávanou fasádu s obkladem.

Třetí variantou kotvení jsou kotevní hmoždinky určené pro zateplovací systémy ETICS s plastovými talířovými podložkami 60 mm. Například typ Ejotherm STR H do nosného materiálu ze dřeva. Minimální počet kotev s talířovou hlavou je 6 ks/m². Dřík vrutu by měl být alespoň 60 mm od okraje desky. Nedává se do spáry mezi deskami.

Bližší informace o kladení desek Pavatex na stěnu a jejich kotvení nerezovými sponami v letáku zde>>

Tenkovrstvé omítky:

Na dřevovláknité desky Pavatex se používají vhodné tenkovrstvé omítky zcela běžným způsobem. Desky je možné pod omítky JUB penetrovat. Základní lepící malta v tloušťce min. 5 mm s výztužnou mřížkou se aplikuje přímo na povrch. Dále se povrch exteriéru opatří systémovou omítkou „diffu“ na silikátové nebo silikonové bázi, ať už s hlazeným nebo strukturálním povrchem. Systémové omítky „diffu“ jsou od dodavatelů:

Leták ke stažení JUB zde>>
Leták ke stažení TERMO + zde>>
Technologický postup nanášení omítek JUB zde>>
Všichni dodavatelé omítkových systémů mají v nabídce širokou škálu doplňkových výrobků : kotvy ETICS, zakládací lišty, ukončovací okenní lišty a další.

Technologické poznámky:

Z hlediska provádění je především třeba věnovat pozornost kvalitnímu provedení parobrzdné a vzduchotěsné vrstvy (fólie Isover Vario XtraSafe) tak, aby nemohlo dojít k proudění vlhkého vzduchu spárami. Proudění vzduchu se zamezuje důsledným slepením napojení fólie. A přelepení všech spojení fólie k navazujícím sousedním konstrukcím, zejména otvorové výplně, podlaha, strop atd. Prouděním se totiž transportuje až několik set krát větší množství vlhkosti, než je tomu mechanismem difúze. Konstrukcemi, vhodnými k upevňování, jsou pouze nosná konstrukce stěny (dřevěné I-nosníky Palco), dřevěné rošty a sádrovláknité desky RigiStabil. Dřevovláknité desky jsou v tomto smyslu pouze plášťovými materiály. Laťové rošty nesoucí předsazený obklad a tvořící vnější provětrávanou vzduchovou mezeru se musí kotvit dlouhými vruty až do nosné konstrukce.

Upozornění:

Společnost Insowool důrazně upozorňuje na možnost snížení požární odolnosti, ohrožení funkční spolehlivosti, životnosti a regenerační schopnosti difúzně otevřených konstrukcí obvodového pláště v systému Rigips diffuwall® v případě použití jiných než předepsaných materiálů a jejich tlouštěk a dále předepsaných technologických postupů (např. způsobů upevňování). Zdánlivě podobné materiály mohou mít některé fyzikální vlastnosti značně odlišné. Využití jiných než předepsaných materiálů se projevuje především závadami v exponovaných částech dřevostaveb (nároží, napojení konstrukce stropu na konstrukci stěny a podobně) a v případě změny izolačních materiálů i snížením požární odolnosti.

UKÁZKA REALIZACE STAVBY POMOCÍ KONSTRUKCE RIGIPS DIFFUWALL