DIFFUWALL PASIV

ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ

Zdravé vnitřní prostředí, energetická úspornost staveb, jednoduchost provádění i architektonická flexibilita jsou hlavními příčinami rychlého rozšiřování obvodových plášťů typu diffuwall®. Difúzně otevřené konstrukce dřevostaveb byly společností Insowool uvedeny na trh oficiálně v roce 2008. Následujícím vývojem, leckdy vyvolaným požadavky trhu, jsme odvodili několik souvisejících konstrukcí, které v kombinacích utvářejí kompletní obálku dřevostavby, a to ve více variantách. Legislativní požadavky na co nejvíce energeticky úsporné domy zapříčiňují obecně zvětšování tlouštěk tepelných izolací. Součástí je zároveň snaha o redukci tepelných mostů. Snížení tepelných mostů v konstrukci (oproti dřívějším variantám diffuwall) je dosaženo nosným prvkem, který je v tomto případě dřevěný I-nosník od českého výrobce PALCO s.r.o.

Výsledkem je difúzně otevřená sloupková konstrukce nosné obvodové stěny dřevostavby DIFFUWALL PASIV.

Přístup ke konstrukčním detailům pro registrované partnery:

Konstrukce typu diffuwall® pasiv byla podrobena všem předepsaným zkouškám a je na ni vydán certifikát výrobku Autorizovanou osobou č. 224, Institut pro testování a certifikaci, a.s., Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství.

Certifikát výrobku číslo : 22 0143 V/AO

Konstrukce diffuwall® pasiv je navržena jako difúzně otevřený systém obvodového pláště dřevostavby, navíc s důrazem na výrazné omezení rizika vzniku přehřívání interiérů v letním období. Omezení přehřívání se projeví zejména u variant Economy Plus a Pasiv s použitím tepelných izolací s velkou akumulací, foukanou celulózou a pružnou dřevovláknitou rohoží Pavaflex.

Existují dvě základní charakteristiky konstrukce, které mají pro jejího uživatele zásadní význam:
Součinitel prostupu tepla U , který indikuje tepelné ztráty s ohledem na vytápění objektu, tzv. „zimní energetika budovy“. Součinitel prostupu tepla U se udává v jednotkách W/(m².K). Čím nižší je hodnota U, tím nižší jsou tepelné ztráty konstrukcí.
Fázové posunutí teplotního kmitu ψ udává dobu prohřátí konstrukce v letním období, indikuje tepelnou stabilitu v interiéru a případnou potřebu instalovat klimatizaci pro chlazení příslušných prostor tzv. „letní energetika budovy“. Fázové posunutí teplotního kmitu ψ se udává v hodinách. Čím vyšší je hodnota ψ, tím větší tepelnou stabilitu příslušný prostor bude mít.

Pro lehké konstrukce venkovních stěn a střech strmých se sklonem nad 45° norma ČSN 73 0540-2:2011 :
– Požaduje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše                       Un,20 = 0,30 W/(m².K)
– Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše                    Urec,20 = 0,20 W/(m².K)
– Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy      Upas,20 = 0,18 – 0,12 W/(m².K)

Z energetického hlediska jsou proto jednotlivé varianty konstrukce diffuwall® pasiv navrženy na tři různé kombinace hodnot U a ψ, jak udává následující tabulka. Tloušťka konstrukce je udávána včetně tloušťky vzduchové mezery předstěny ze strany interiéru (tloušťka 40 mm, doporučená a běžně potřebná pro instalace a rozvody).

– U konstrukce diffuwall® pasiv je zakázáno vyplňovat ve vlhkých provozech vzduchovou mezeru předstěny tepelnou izolací.

Poznámka 1: minimální a obvyklá tloušťka dřevovlákna Pavatex je 60 mm.

Poznámka 2: instalační mezera 40 mm se vyplňuje pružnou izolací Pavaflex. Sníží se součinitel prostupu tepla aniž by se zvětšila tloušťka stěny.

Poznámka 3: nosné dřevěné I-nosníky Palco mají pro vkládanou izolaci Pavaflex a Rotaflex stojinu vyplněnou dřevovláknitou deskou Pavanatur. Foukaná celulóza vyplnění stojiny nepotřebuje.

Upozornění 4: stavebně fyzikální vlastnosti se významně projeví typem výplňové izolace, která zejména ovlivňuje letní energetiku.

Z materiálového a geometrického hlediska je v obytných místnostech konstrukce diffuwall® pasiv podle jednotlivých variant uspořádána následovně:

Požární odolnost:

Konstrukce mají prokázanou požární odolnost ze strany interiéru, Požárně klasifikační osvědčení č. PKO – 22 – 096/AO 204.

REW 45 DP2; REI 45 DP2  tepelné namáhání (i → e)
REW 60 DP3; REI 60 DP3  tepelné namáhání (i → e)

Protokol „Požárně klasifikační osvědčení nosné obvodové stěny konstrukce Diffuwall® Pasiv“:  zde>>
Prohlášení vlastníka protokolu „Požárně klasifikační osvědčení“:  zde>>

Kotvení desek ze strany exteriéru:

Desky Pavatex se z vnější strany kotví mechanicky do nosné svislé sloupkové konstrukce. Nejběžnější způsob jsou průmyslové spony s použitím pneumatické sponkovačky. Používají se spony se širokým hřbetem 27 mm a průměrem drátu nejméně 1,8 mm. Tyto podmínky splňují spony Haubold BS 29000. Spony jsou vhodné zejména pod tenkovrstvou omítku.

Další variantou kotvení jsou kotevní hmoždinky určené pro zateplovací systémy ETICS s plastovými talířovými podložkami 60 mm. Například typ Ejotherm STR H do nosného materiálu ze dřeva. Minimální počet kotev s talířovou hlavou je 6 ks/m². Dřík vrutu by měl být alespoň 60 mm od okraje desky. Nedává se do spáry mezi deskami. Na obvyklou tloušťku pavatexu 60 mm se použije hmoždinka 100 mm. Používá se výhradně povrchové zabudování.

Bližší informace o kladení desek Pavatex na stěnu a jejich kotvení nerezovými sponami v letáku zde>>

Tenkovrstvé omítky:

Na dřevovláknité desky Pavatex se používají vhodné tenkovrstvé omítky zcela běžným způsobem. Desky je možné pod omítky JUB penetrovat. Základní lepící malta v tloušťce min. 5 mm s výztužnou mřížkou se aplikuje přímo na povrch. Dále se povrch exteriéru opatří systémovou omítkou „diffu“ na silikátové nebo silikonové bázi, ať už s hlazeným nebo strukturálním povrchem. Systémové omítky „diffu“ jsou od dodavatelů JUB a WEBER:

Leták ke stažení JUB zde>>
Výňatek z publikace „Dřevostavby Weber 2019“ zde>>
Technologický postup nanášení omítek JUB zde>>
Všichni dodavatelé omítkových systémů mají v nabídce širokou škálu doplňkových výrobků : kotvy ETICS, zakládací lišty, ukončovací okenní lišty a další.

Technologické poznámky:

Z hlediska provádění je především třeba věnovat pozornost kvalitnímu provedení parobrzdné vrstvy (deska OSB/4) tak, aby nemohlo dojít k proudění vlhkého vzduchu spárami. Proudění vzduchu se zamezuje důsledným přelepením nebo slepením spár mezi deskami. A přelepení všech spár k navazujícím sousedním konstrukcím, zejména otvorové výplně, podlaha, strop atd. Prouděním se totiž transportuje až několik set krát větší množství vlhkosti, než je tomu mechanismem difúze. Naproti tomu lokální poškození parobrzdné vrstvy (například propíchnutí hřebíkem, zašroubovaný vrut) nemá na chování konstrukce technicky významný vliv. Konstrukcemi vhodnými k upevňování jsou pouze nosná konstrukce stěny (I-nosníky), dřevěné rošty a desky OSB. Dřevovláknité desky jsou v tomto smyslu pouze plášťovými materiály. Laťové rošty nesoucí předsazený obklad a tvořící vnější provětrávanou vzduchovou mezeru se musí kotvit dlouhými vruty až do nosné konstrukce.

Upozornění:

Společnost Insowool důrazně upozorňuje na možnost snížení požární odolnosti, ohrožení funkční spolehlivosti, životnosti a regenerační schopnosti difúzně otevřených konstrukcí obvodového pláště v systému diffuwall® pasiv v případě použití jiných než předepsaných materiálů a jejich tlouštěk a dále předepsaných technologických postupů (např. způsobů upevňování). Zdánlivě podobné materiály mohou mít některé fyzikální vlastnosti značně odlišné. Využití jiných než předepsaných materiálů se projevuje především závadami v exponovaných částech dřevostaveb (nároží, napojení konstrukce stropu na konstrukci stěny a podobně) a v případě změny izolačních materiálů i snížením požární odolnosti.

UKÁZKA REALIZACE STAVBY POMOCÍ KONSTRUKCE DIFFUWALL PASIV