DIFFUTOP

ZATEPLENÍ STROPU BUNGALOVU

Zdravé vnitřní prostředí, energetická úspornost staveb, jednoduchost provádění i architektonická flexibilita jsou hlavními příčinami rychlého rozšiřování obvodových a střešních plášťů typu „diffu“. Tyto pláště byly uvedené společností Insowool na trh oficiálně v roce 2008. Původní diffuwall® se drobnými konstrukčními úpravami v roce 2010 rozdělil na konkrétně zaměřené konstrukce. Zateplení stropů posledních podlaží pod nevytápěnými půdami s deskami Pavatex v interiéru nese od té doby název diffutop®.

Konstrukce stropů ve standardu diffutop® odborně realizují proškolené stavební firmy, které stavějí na základě technické dokumentace a podkladů zpracovaných společností INSOWOOL.

Přístup ke konstrukčním detailům pro registrované partnery:

S problémem tohoto typu se setkáváme jednak u konstrukcí stropů pod nevytápěnými půdami, jednak u konstrukcí stropů bungalovů. Interiéry pod těmito částmi konstrukcí jsou vždy více náchylné k vyšším tepelným ztrátám v zimě a naopak k přehřívání v letním období. Stejně tak je zde výrazněji akcentován problém prostupu vodních pár. Proto se doporučuje vytvářet tyto konstrukce jako difúzně otevřené. Pro účely zateplení se z výše uvedených důvodů výborně hodí desky PAVATEX v kombinaci s vhodnou vláknitou tepelnou izolací. Desky Pavatex jsou dostatečně tuhé a mají výborné tepelně-izolační i akumulační vlastnosti. Doporučuje se používat je v minimální tloušťce 60 mm. Protože jsou po obvodě opatřené perem a drážkou, nemusejí se napojovat v místech podpor a vytváří hladký povrch pod tenkovrstvou omítku. Desky se upevňují výhradně mechanicky, pomocí vrutů s dostatečně velkou hlavou.

Kontakty na zkušené a odborně proškolené realizační firmy jsou k dispozici rovněž u společnosti INSOWOOL.

CERTIFIKOVANÉ DIFÚZNĚ OTEVŘENÉ zateplení stropu bungalovu a stropu posledního podlaží pod nevytápěnou půdou
Tato konstrukce se používá jako difúzně otevřená konstrukce zateplení stropů posledního podlaží pod nezateplenými půdami a stropů bungalovů. Základní podmínkou její spolehlivé funkce je, aby půdní prostory nezateplené půdy resp. bungalovu byly větrané. Souvrství neobsahuje žádnou parozábranu. Rozdíl v uspořádání jednotlivých materiálových vrstev u konstrukce stropu posledního podlaží a konstrukce stropu bungalovu není z hlediska stavební fyziky žádný. Ze statického hlediska spočívá rozdíl ve způsobu namáhání a tím i v rozměrech primárních nosných prvků (ohýbaných trámů, tažených dolních pásnic příhradových vazníků). Spodní pásnice příhradových vazníků podle statického výpočtu, minimální rozměr musí být 50×120 mm (z důvodu zachování deklarované požární odolnosti). Z konstrukčního hlediska musíme u zateplení stropů posledního podlaží ještě navíc přidat vhodně konstruovanou pochozí vrstvu, která zachovává atribut difúzní otevřenosti.

Charakteristické vlastnosti certifikovaného systému diffutop®

– nepoužívá parozábrany ani jiné fólie
– velmi účinně brání úniku tepla
– významným způsobem zabraňuje přehřívání interiérů v letním období
– umožňuje průchod vodní páry difúzí
– vyrovnává vlhkost v interiérech
– zajišťuje velice dobré zvukoizolační vlastnosti staveb
– celoročně přispívá k teplotní stabilitě objektu
– zajišťuje velmi dobrou požární odolnost
– zvyšuje přirozenou cestou kvalitu ovzduší v interiéru
– je plně ekologický
– konstrukce v zimním období vysychá
– má schopnost regenerace při nadměrném navlhnutí
Konstrukce typu diffutop® byla podrobena všem předepsaným zkouškám a je na ni vydán certifikát výrobku Autorizovanou osobou č. 224, Institut pro testování a certifikaci, a.s., Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství.

Certifikát výrobku číslo : 22 0268 V/AO >>

Konstrukce diffutop® je navržena jako difúzně otevřený systém zateplení dřevěných trámových stropů pod nevytápěnými půdami a dále stropů bungalovů.

Zejména bungalovy jsou typické velkou plochou stropů vzhledem k ploše půdorysu. Proto je konstrukce stropu u bungalovů rozhodujícím faktorem jak pro jejich tepelné ztráty (zimní energetika), tak i pro jejich tepelnou stabilitu v interiéru (přehřívání interiérů v létě, letní energetika). Tepelně technické parametry konstrukcí diffutop® jsou proto automaticky nastavené tak, aby byly odpovídajícím způsobem lepší, než tytéž parametry u ostatních konstrukcí obvodových a střešních plášťů v systémech „diffu“.

Existují dvě základní charakteristiky konstrukce, které mají pro jejího uživatele zásadní význam:

Součinitel prostupu tepla U, který indikuje tepelné ztráty s ohledem na vytápění objektu, tzv. „zimní energetika budovy“. Součinitel prostupu tepla U se udává v jednotkách W/(m².K). Čím nižší je hodnota U, tím nižší jsou tepelné ztráty konstrukcí.

Fázové posunutí teplotního kmitu ψ udává dobu prohřátí konstrukce v letním období, indikuje tepelnou stabilitu v interiéru a případnou potřebu instalovat klimatizaci pro chlazení příslušných prostor („letní energetika budovy“). Fázové posunutí teplotního kmitu ψ se udává v hodinách. Čím větší je hodnota ψ (v hodinách), tím větší tepelnou stabilitu příslušný prostor bude mít.

Pro lehké konstrukce střech plochých a střech se sklonem do 45° norma ČSN 73 0540-2:2011
– Požaduje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše                       UN,20 = 0,30 W/(m².K)
– Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše                    Urec,20 = 0,20 W/(m².K)
– Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy      Upas,20 = 0,15 – 0,10 W/(m².K)

Z energetického hlediska jsou proto jednotlivé varianty konstrukce diffutop® navrženy ve čtyřech různých variantách, nabízejících různé kombinace hodnot U a ψ, jak udává následující tabulka. Důraz na omezení přehřívání podkroví je akcentován zejména u variant Economy Plus a Pasiv.

Předpokládá se, že strop bungalovu je ve většině případů tvořen tenkovrstvou omítkou se štukovým povrchem, provedenou přímo na desky Pavatex. Samotná štuková omítka však není pro funkci konstrukcí diffutop® potřebná. Pro utěsnění případných spár mezi deskami je předepsané jen natažení „lepidla“ na bázi minerálních pojiv (užívané jako podkladní vrstva pod samotné tenkovrstvé omítky). Lepidlo je vyztužené síťkou, tloušťka lepidla 5 mm. Vrstva lepidla má funkci primární parobrzdy a zajištění potřebné vzduchotěsnosti.

Je možné provést zavěšený podhled nebo interiérovou pohledovou deskou (kotveno do podkladního nosného roštu, nikoliv do desek Pavatex).

Z materiálového a geometrického hlediska je v obytných místnostech konstrukce diffutop® uspořádána následovně:

Požární odolnost:

Konstrukce mají požární odolnost RE 30 DP3; REI 30 DP3 minut. Protokol Požárně klasifikační osvědčení č. PKO – 20 – 135/AO 204.

Protokol „Požárně klasifikační osvědčení nosné stropní konstrukce diffutop®“  zde >>
Prohlášení vlastníka protokolu Požárně klasifikační osvědčení  zde >>

Upevňování desek ze strany interiéru

Na spodní líc stropních nosníků (dolních pásnic vazníků) je kolmo k jejich směru upevněný dřevěný rošt z latí 40/60 mm. Osová vzdálenost latí roštu je 400 mm. Latě jsou na spodní líc nosné konstrukce připevněné pomocí ocelových vrutů s antikorozní úpravou, min. rozměr vrutu 5,0×100 mm. Použijí se stavební samozávrtné vruty (frézka pod hlavičkou vrutu, automatické zapuštění hlavy do povrchu latě při montáži, stavební vruty RAPI-TEC SK PLUS (průměr vrutu 6 mm) nebo RAPITEC 2010 (průměr vrutu 5 mm), dodavatel společnost HPM TEC, s.r.o.). V případě dalšího přitížení ze strany interiéru se vruty navrhnou statickým výpočtem a posoudí se na únosnost v tahu a na protažení hlavičky vrutu latí.

Ze strany interiéru jsou v místech podkladního laťového roštu upevněné dřevovláknité desky Pavatex v základních tloušťkách 60 nebo 100 mm. Desky se navzájem napojují na pero a drážku. Do laťového roštu se přišroubují vruty o rozměru 6,0×100 mm (desky Pavatex tloušťky 60 mm) nebo vruty o rozměru 6,0×140 mm (desky Pavatex tloušťky 100 mm). Maximální vzdálenost vrutů v každé lati je od sebe 150 mm. Použijí se stavební samozávrtné vruty. Minimální průměr hlavy vrutu je 14 mm (stavební vruty RAPI-TEC SK PLUS, dodavatel společnost HPM TEC, s.r.o.).

 

Bližší informace a kontakt na dodavatele doporučených vrutů v letáku HPM-TEC ke stažení zde >>

Tenkovrstvé omítky:

Na dřevovláknité desky Pavatex je možno aplikovat vhodné tenkovrstvé omítky zcela běžným způsobem. Desky se pod omítky nepenetrují. Základní lepící malta s výztužnou mřížkou v tloušťce 5 mm je dostatečná vrstva k tomu, aby byla dosažena potřebná vzduchotěsnost (ověřeno blower door testem) pro nízkoenergetické domy. Dále lze povrch v interiéru opatřit jakoukoliv interiérovou omítkou na silikátové (ev. silikonové) bázi, nejčastěji se používá hladká štuková omítka. Nebo přes laťový rošt namontovat dřevěný palubkový obklad.

Doporučené, ověřené a spolehlivé jsou interiérové omítky od dodavatelů v souladu s vydaným certifikátem na souvrství diffutop®

Leták ke stažení JUB zde >>
Leták ke stažení TERMO + zde >>

Technologické poznámky

Zvláštní pozornost je třeba věnovat prostorům s vlhkým provozem (např. koupelny), kde je nutné v omítce použít parobrzdnou vrstvu.

Na horní líc tepelné izolace Rotaflex Super „diffu“ 37 je vhodné umístit kontaktní pojistnou hydroizolaci s co nejnižší hodnotou ekvivalentní difúzní tloušťkou. Vhodná je například membrána Isocell Omega Light, Sd=0,02 m. Její vložení poskytuje částečnou ochranu izolace proti přímému zatečení vody (porucha střešního pláště). Zásadní podmínkou pro funkčnost konstrukce diffutop® je provětrávání půdního prostoru.
Z hlediska provádění je především třeba věnovat pozornost kvalitnímu provedení primární parobrzdné vrstvy (lepící malta s perlinkou) tak, aby nemohlo dojít k proudění vlhkého vzduchu dřevovláknitými deskami. Proudění vzduchu se zamezuje zejména souvislou vrstvou lepidla s perlinkou. A utěsněním všech spár k navazujícím sousedním konstrukcím, zejména prostupy komínů, vzduchotechniky apod. Prouděním se totiž transportuje až několik set krát větší množství vlhkosti, než je tomu mechanismem difúze. Naproti tomu lokální poškození parobrzdné vrstvy (například propíchnutí hřebíkem, zašroubovaný vrut) nemá na chování konstrukce technicky významný vliv. Konstrukcemi, vhodnými k upevňování, jsou pouze dřevěný laťový rošt a pásnice vazníků nebo stropnice. Dřevovláknité desky jsou v tomto smyslu pouze plášťovými materiály.

Upozornění:

Společnost Insowool důrazně upozorňuje na možnost snížení požární odolnosti, ohrožení funkční spolehlivosti, životnosti a regenerační schopnosti difúzně otevřených konstrukcí zateplení bungalovů v systému diffutop® v případě použití jiných než předepsaných materiálů a jejich tlouštěk a dále předepsaných technologických postupů (např. způsobů upevňování). Zdánlivě podobné materiály mohou mít některé fyzikální vlastnosti značně odlišné. Využití jiných než předepsaných materiálů se projevuje především závadami v exponovaných částech dřevostaveb (2D nebo 3D teplotní a vlhkostní pole) a v případě změny izolačních materiálů i snížením požární odolnosti.

LAŤOVÝ ROŠT A STROP BUNGALOVU

PŘÍPRAVA ROŠTU A KLADENÍ DESEK NAD STÁNÍM PRO AUTO

DESKY A OMÍTKA NA STROPU BUNGALOVU