DIFFUROOF „i“

ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ POD KROKVEMI

Zdravé vnitřní prostředí, energetická úspornost staveb, jednoduchost provádění i architektonická flexibilita jsou hlavními příčinami rychlého rozšiřování obvodových a střešních plášťů typu „diffu“. Tyto pláště byly uvedené společností Insowool na trh oficiálně v roce 2008. Původní diffuwall® se drobnými konstrukčními úpravami v roce 2010 rozdělil na konkrétně zaměřené konstrukce. Střešní plášť s deskami Pavatex v interiéru pod krokvemi nese od té doby název diffuroof® „i“. Za uplynulých 11 let jsou již desítky, možná už stovky, spokojených investorů, kteří si uvědomili nutnost izolace podkroví proti nadměrnému letnímu přehřívání. Jejich zpětná reakce nám dává za pravdu, že použití dřevovláknitých desek a rohoží Pavatex ve střešních souvrstvích má smysl.

Konstrukce střešních plášťů ve standardu diffuroof® „i“ odborně realizují proškolené stavební firmy, které stavějí na základě technické dokumentace a podkladů zpracovaných společností INSOWOOL.

Kontakty na zkušené a odborně proškolené realizační firmy jsou k dispozici rovněž u společnosti INSOWOOL.

Přístup ke konstrukčním detailům pro registrované partnery:

Tato konstrukce se použije tam, kde není možné nebo žádoucí umístit izolační desky nad krokve. V tomto případě je možné dřevovláknité desky umístit z interiéru a vláknitou tepelnou izolaci mezi krokve. Řeší se tím zejména rekonstrukce starších půdních prostor na obyvatelná podkroví v případě, kde je plně funkční střešní krytina a nad krokvemi provětrávaná vzduchová mezera. Pod střešní krytinou je nutné zajistit izolaci vysoce difúzně propustnou kontaktní pojistnou hydroizolací. Ani v tomto případě nemusí souvrství střechy obsahovat parozábranu. Společnost INSOWOOL nabízí tato řešení pod názvem diffuroof® „i”.

Charakteristické vlastnosti certifikovaného systému diffuroof® „i“
– nepoužívá parozábrany ani jiné fólie
– velmi účinně brání úniku tepla
– významným způsobem zabraňuje přehřívání interiérů v letním období
– umožňuje průchod vodní páry difúzí
– vyrovnává vlhkost v interiérech
– zajišťuje velice dobré zvukoizolační vlastnosti staveb
– celoročně přispívá k teplotní stabilitě objektu
– zajišťuje velmi dobrou požární odolnost
– zvyšuje přirozenou cestou kvalitu ovzduší v interiéru
– je plně ekologický
– konstrukce v zimním období vysychá
– má schopnost regenerace při nadměrném navlhnutí
– umožňuje v interiéru hladký štukový povrch formou tenkovrstvé omítky
Konstrukce typu diffuroof® „i“ byla podrobena všem předepsaným zkouškám a je na ni vydán certifikát výrobku Autorizovanou osobou 224, Institut pro testování a certifikaci, a.s., Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství.

Certifikát výrobku číslo : 22 0267 V/AO >>

Konstrukce diffuroof® „i“ je navržena jako difúzně otevřený systém zateplení střešního pláště ze strany interiéru, navíc s důrazem na omezení rizika vzniku přehřívání podkroví v letním období. Omezení nepříjemného přehřívání podkroví je nejvýraznější u varianty Economy Plus. Varianta Pasiv je u běžných konstrukcí zateplování krovů ze strany interiérů příliš komplikovaná (standardně se neprovádí).

Existují dvě základní charakteristiky konstrukce, které mají pro jejího uživatele zásadní význam:

– Součinitel prostupu tepla U, který indikuje tepelné ztráty s ohledem na vytápění objektu, tzv. „zimní energetika budovy“. Součinitel prostupu tepla U se udává v jednotkách W/(m².K). Čím nižší je hodnota U, tím nižší jsou tepelné ztráty konstrukcí.

– Fázové posunutí teplotního kmitu ψ udává dobu prohřátí konstrukce v letním období, indikuje tepelnou stabilitu v interiéru a případnou potřebu instalovat klimatizaci pro chlazení příslušných prostor („letní energetika budovy“). Fázové posunutí teplotního kmitu ψ se udává v hodinách. Čím delší je hodnota ψ, tím větší tepelnou stabilitu příslušný prostor bude mít.

Pro lehké konstrukce střech plochých a střech se sklonem do 45° norma ČSN 73 0540-2:2011
– Požaduje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše                         UN,20 = 0,24 W/(m².K)
– Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše                      Urec,20 = 0,16 W/(m².K)
– Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy        Upas,20 = 0,15 – 0,10 W/(m².K)

Z energetického hlediska jsou proto jednotlivé varianty konstrukce diffuroof® „i“ navrženy na tři různé kombinace hodnot U a ψ, jak udává následující tabulka. Standardní varianty konstrukcí diffuroof® „i“ nepředpokládají tvorbu předstěny (konstrukčně komplikované). Předpokládá se, že interiér podkroví je ve většině případů tvořen tenkovrstvou omítkou se štukovým povrchem, provedenou přímo na desky Pavatex. Samotná štuková omítka však není pro funkci konstrukcí diffuroof® „i“ potřebná. Pro utěsnění případných spár mezi deskami je předepsané jen natažení „lepidla“ na bázi minerálních pojiv (užívané jako podkladní vrstva pod samotné tenkovrstvé omítky). Lepidlo je vyztužené síťkou, tloušťka lepidla 5 mm. Vrstva lepidla má funkci primární parobrzdy a zajištění potřebné vzduchotěsnosti.
V interiéru na lepící maltu je možné provést na další rošt předstěnu (např. pro rozvody) nebo jen obklad požadovanou pohledovou deskou; kotvení však musí být provedeno do podkladního nosného roštu, nikoliv pouze do desek Pavatex.

Z materiálového a geometrického hlediska je v obytných místnostech konstrukce diffuroof® „i“ uspořádána následovně:

Požární odolnost:

Konstrukce mají požární odolnost RE 30 DP3; REI 30 DP3 minut. Protokol Požárně klasifikační osvědčení č. PKO – 20 – 134/AO 204.

Protokol „Požárně klasifikační osvědčení nosné střešní konstrukce diffuroof® I“ zde>>
Prohlášení vlastníka protokolu Požárně klasifikační osvědčení  zde>>

Upevňování desek ze strany interiéru

Na spodní líc krokví je kolmo k jejich směru upevněný dřevěný rošt z latí 40/60 mm. Osová vzdálenost latí roštu je 400 mm. Latě jsou do krokví připevněné pomocí ocelových vrutů s antikorozní úpravou, min. rozměr vrutu 5,0×100 mm. Použijí se stavební samozávrtné vruty (frézka pod hlavičkou vrutu, automatické zapuštění hlavy do povrchu latě při montáži), stavební vruty RAPI-TEC SK PLUS (průměr vrutu 6 mm) nebo RAPITEC 2010 (průměr vrutu 5 mm), dodavatel společnost HPM TEC, s.r.o.). V případě dalšího přitížení ze strany interiéru se vruty navrhnou statickým výpočtem a posoudí se na únosnost v tahu a na protažení hlavičky vrutu latí.

Ze strany interiéru jsou v místech podkladního laťového roštu upevněné dřevovláknité desky Pavatex v základních tloušťkách 60 nebo 100 mm. Desky se navzájem napojují na pero a drážku. Do každé latě laťového roštu se přišroubují vruty o rozměru 6,0×100 mm (desky Pavatex tloušťky 60 mm) nebo vruty o rozměru 6,0×140 mm (desky Pavatex tloušťky 100 mm). Maximální vzájemná vzdálenost vrutů mezi sebou je 150 mm. Použijí se stavební samozávrtné vruty. Minimální průměr hlavy vrutu je 14 mm (stavební vruty RAPI-TEC SK PLUS, dodavatel společnost HPM TEC, s.r.o.).

Bližší informace a kontakt na dodavatele doporučených vrutů v letáku HPM-TEC ke stažení zde>>

Tenkovrstvé omítky:

Na dřevovláknité desky Pavatex je možno aplikovat vhodné tenkovrstvé omítky zcela běžným způsobem. Desky se pod omítky nepenetrují. Základní lepící malta s výztužnou mřížkou v minimální tloušťce 5 mm je dostatečná vrstva k tomu, aby byla dosažena potřebná vzduchotěsnost (ověřeno blower door testem) pro nízkoenergetické domy. Dále lze povrch v interiéru opatřit jakoukoliv interiérovou omítkou na silikátové (ev. silikonové) bázi, nejčastěji se používá hladká štuková omítka. Nebo přes laťový rošt namontovat dřevěný palubkový obklad.

Doporučené, ověřené a spolehlivé jsou interiérové omítky od dodavatelů v souladu s vydaným certifikátem na souvrství diffuroof® „i“:

Leták ke stažení JUB zde>>
Leták ke stažení TERMO + zde>>

Technologické poznámky:

Zvláštní pozornost je třeba věnovat prostorům s vlhkým provozem (např. koupelny), kde je nutné v omítce použít parobrzdnou vrstvu. Na vrchní stranu tepelné izolace Rotaflex Super „diffu“ 37 je vždy nutné umístit vhodnou doplňkovou hydroizolační vrstvu, například Pavatex ADB nebo Isocell Omega Light, s ekvivalentní difúzní tloušťkou Sd = 0,02 m a spoje jednotlivých pásů důkladně slepit. Folie se upevňuje na horní líc krokví. Přes fólii se potom do krokví upevní kontralatě (40/60 mm), které automaticky vytvářejí nad difúzní membránou provětrávanou vzduchovou mezeru min. tloušťky 40 mm. Při menších sklonech střech se tloušťka mezery zvyšuje.

Z hlediska provádění je především třeba věnovat pozornost kvalitnímu provedení primární parobrzdné vrstvy (lepící malta s perlinkou) tak, aby nemohlo dojít k proudění vlhkého vzduchu dřevovláknitými deskami. Proudění vzduchu se zamezuje zejména souvislou vrstvou lepidla s perlinkou. A utěsněním všech spár k navazujícím sousedním konstrukcím, zejména střešní okna, prostupy vzduchotechniky apod. Prouděním se totiž transportuje až několik set krát větší množství vlhkosti, než je tomu mechanismem difúze. Naproti tomu lokální poškození parobrzdné vrstvy (například propíchnutí hřebíkem, zašroubovaný vrut) nemá na chování konstrukce technicky významný vliv. Všechny pořebné prostupy deskou Pavatex a omítkou (např. vodiče k osvětlení) musí být vzduchotěsně uzavřeny. Konstrukcemi, vhodnými k upevňování, jsou pouze samotný krov (pásnice vazníků, kleštiny) a dřevěný rošt. Dřevovláknité desky jsou v tomto smyslu pouze plášťovými materiály.

Upozornění:

Poskytovatel know-how důrazně upozorňuje na možnost snížení požární odolnosti, ohrožení funkční spolehlivosti, životnosti a regenerační schopnosti difúzně otevřených konstrukcí zateplení střešního pláště v systému diffuroof® „i“ v případě použití jiných než předepsaných materiálů a jejich tlouštěk a dále předepsaných technologických postupů (např. způsobů upevňování). Zdánlivě podobné materiály mohou mít některé fyzikální vlastnosti značně odlišné. Využití jiných než předepsaných materiálů se projevuje především závadami v exponovaných částech dřevostaveb (2D nebo 3D teplotní a vlhkostní pole) a v případě změny izolačních materiálů i snížením požární odolnosti.

Ukázka rekonstrukce a dodatečného zateplení staršího půdního prostoru

ZATEPLENÍ PODKOROVÍ SRUBU POMOCÍ DESEK PAVATEX POD KROKVEMI

REKONSTRUKCE A DODATEČNÉ ZATEPLENÍ STARÉHO PŮDNÍHO PROSTORU