DIFFUSHEET „r“

ZATEPLENÍ STARŠÍHO ZDIVA NEBO DŘEVOSTAVBY

Zateplení pomocí dřevěného roštu je výhodné z několika hledisek. Předně není nutné provést cenově nákladné vyrovnání zateplovaného povrchu (zejména zdivo starších objektů obvykle nebývá rovné). Na zateplovanou fasádu se osadí a vyrovná svislý dřevěný rošt. Přitom je také možné provést nové rozvody v budově (např. kabelové), které se vedou po původní fasádě. Na rošt se poté mechanicky připevní desky Pavatex. Mezera mezi dřevovláknitou deskou a původní fasádu se vyplní pružnou dřevovláknitou rohoží PAVAFLEX nebo ekologickou minerální izolací Rotaflex Super „diffu“ 37. Povrch nové fasády může být tvořen tenkovrstvou omítkou nebo obkladem na provětrávané vzduchové mezeře.

Před použitím systému je nutné provést odborné posouzení konstrukce z pohledu stavební fyziky a mechanické únosnosti zateplované stěny. Rovněž je nutné ověřit vlhkost stěny, zejména v úrovni terénu.

Konstrukce typu diffusheet® byla podrobena předepsaným zkouškám a je na ni vydán certifikát Autorizovanou osobou 212, Certifikačním orgánem č. 3048, CSI a.s. Praha.

Zateplovací systém WEBER – diffusheet® (Pavatex + tenkovrstvá omítka WEBER)
Certifikát číslo : AO212/C5a/2018/0521b/P, k nahlédnutí zde>>

Zateplovací systém JUB – diffusheet® (Pavatex + tenkovrstvá omítka JUB)
Certifikát číslo : AO212/C5a/2018/0577/P, k nahlédnutí zde>>

Konstrukce diffusheet® „r“ je zateplení obvodového pláště, s důrazem na zachování difúzní otevřenosti konstrukce (možnost prostupu vodních par) a omezení rizika vzniku přehřívání interiérů v letním období (významné zejména u starších dřevostaveb, např. OKAL).

Konstrukce diffusheet® „r“ je vhodná v případě, kdy
– chceme dosáhnout výrazného snížení tepelných ztrát zateplovanými stěnami
– hodláme zachovat difúzní otevřenost stěny (propustí zbytkovou vlhkost obsaženou ve zdivu)
– se nechceme zabývat vyrovnáváním stávajících omítek (rovinnost povrchu se zajistí vyrovnáním svislého nosného roštu).

Existují dvě základní charakteristiky konstrukce, které mají pro jejího uživatele zásadní význam:
Součinitel prostupu tepla U, který indikuje tepelné ztráty s ohledem na vytápění objektu (tzv. „zimní energetika budovy“). Součinitel prostupu tepla U se udává v jednotkách W/(m².K). Čím nižší je hodnota U, tím nižší jsou tepelné ztráty konstrukcí.

Fázové posunutí teplotního kmitu ψ, které udává dobu prohřátí konstrukce v letním období a indikuje tepelnou stabilitu v interiéru (a případnou potřebu instalovat klimatizaci pro chlazení příslušných prostor – „letní energetika budovy“). Fázové posunutí teplotního kmitu ψ se udává v hodinách. Čím delší je hodnota ψ, tím větší tepelnou stabilitu příslušný prostor bude mít. Zlepšení tohoto parametru je vždy výrazné u starších dřevostaveb.

Pro těžké konstrukce venkovních stěn (typicky zděné budovy) norma ČSN 73 0540-2:2011

– Požaduje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše                     UN,20 = 0,30 W/(m².K)
– Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše                  Urec,20 = 0,25 W/(m².K)
– Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy     Upas,20 = 0,18 – 0,12 W/(m².K)

Pro lehké konstrukce venkovních stěn (typicky dřevostavby) norma ČSN 73 0540-2:2011

– Požaduje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše                       UN,20 = 0,30 W/(m².K)
– Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla nejvýše                    Urec,20 = 0,20 W/(m².K)
– Doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy      Upas,20 = 0,18 – 0,12 W/(m².K)

Z energetického hlediska se jednotlivé varianty konstrukce diffusheet® „r“ odlišují jak tloušťkami použitých dřevovláknitých desek Pavatex (60 nebo 100 mm), tak výškou roštu, na který tyto desky upevňujeme. Tloušťka desek Pavatex rozhoduje o tepelné stabilitě (akumulační schopnosti) zateplení; funguje ovšem současně jako plnohodnotná tepelná izolace a „nosič“ případné úpravy tenkovrstvou omítkou. Výškou roštu, který se vyplňuje tepelnou izolací, ovlivňujeme především radikální zvýšení součinitele prostupu tepla U.

Protože se jedná o konstrukci dodatečného zateplení, které může být provedeno na různé druhy podkladů (zdivo z plných cihel, zdivo z dutinových cihel, pórobetony, starší dřevostavby, např. OKAL atd., vše v různých tloušťkách), není možné udat součinitele prostupu tepla celých stěn, ale pouze tepelné odpory vybraných tlouštěk zateplení. Projektant zateplení budovy musí z hlediska stavební fyziky dopočítat a posoudit:

– výsledný součinitel prostupu tepla U
– bilanci difúze vodní páry stěnou
– výslednou hodnotu fázového posunutí teplotního kmitu ψ (má význam zejména u starších dřevostaveb s poměrně lehkou původní konstrukcí).
I když se jedná o zateplení materiály s velice nízkým faktorem difúzního odporu, je posouzení celého souvrství z hlediska stavební fyziky (kondenzace vodní páry a její množství) ve všech případech doporučené.

Následující tabulka uvádí pouze vybrané, často používané skladby zateplení v systému diffusheet® „r“. Celková tloušťka zateplení je určená z předpokladu, že na povrch dřevovláknitých desek Pavatex je aplikovaná difúzní tenkovrstvá omítka v tloušťce 7 mm.

Kotvení svislého laťového roštu:

Svislý laťový rošt (nejvhodnější jsou vysušené a rovné KVH hranoly rozměru podle potřeby) se kotví podle materiálu.
Do zdiva se osvědčily:
• Turbošrouby rošt přímo do zdiva (vhodné na nové rovné zdivo)
• Úhelníky na bočních stranách roštu s rektifikačními oválnými otvory, které umožňují vyrovnat starší křivé zdivo
Do starší dřevostavby se svislou nosnou konstrukcí
• Stavební vruty RAPI-TEC
• Konstrukční vruty SFS

Kotvení desek Pavatex ze strany exteriéru:

Desky Pavatex se z vnější strany kotví mechanicky do nosné svislé sloupkové konstrukce.

• Nejběžnější způsob jsou průmyslové spony s použitím pneumatické sponkovačky. Používají se spony se širokým hřbetem 27 mm a průměrem drátu nejméně 1,8 mm. Tyto podmínky splňují spony Haubold BS 29000. Spony jsou vhodné zejména pod tenkovrstvou omítku.

• Druhou variantou jsou stavební vruty RAPI-TEC SK PLUS s hlavičkou min 14 mm a průměr závitu 6 mm. Jejich použití je vhodné jen pod provětrávanou fasádu s obkladem.

• Třetí variantou kotvení jsou hmoždinky pro zateplovací systémy ETICS s talířovými podložkami. Do dřeva se použijí například kotvy Ejotherm STR H.

Bližší informace kotvení desek Pavatex sponami a schéma kladení na laťový rošt v letáku zde>>

Bližší informace kotvení desek Pavatex vruty v letáku HPM-TEC zde>>

Tenkovrstvé omítky:

Na dřevovláknité desky Pavatex je možno aplikovat vhodné tenkovrstvé omítky zcela běžným způsobem. Základní lepící malta v tloušťce min. 5 mm s výztužnou mřížkou se aplikuje přímo na povrch. Dále se povrch exteriéru opatří systémovou omítkou „diffu“ na silikátové nebo silikonové bázi, ať už s hlazeným nebo strukturálním povrchem.

Systémové omítky „diffu“ jsou od dodavatelů:
Leták ke stažení JUB zde>>
Leták ke stažení TERMO + zde>>
Výňatek z publikace „Weber dřevostavby 2020“ ke stažení zde>>
Technologický postup nanášení omítek JUB zde>>

Obklad na provětrávané vzduchové mezeře:

Pokud by se na fasádu použil obklad na provětrávané vzduchové mezeře, potom by se pochopitelně pronikavě snížily hodnoty difúzního odporu (předpokládaná ekvivalentní difúzní tloušťka omítky je Sd=0,33 m), tj. zvýšila by se propustnost stěny pro vodní páru. Obklad provětrávané fasády upevňujeme na sekundární svislý rošt, který je sám uchycený vruty do roštu primárního. Na povrch dřevovláknitých desek se doporučuje kontaktně umístit větrovou zábranu (vysoce difúzně propustnou membránu), která je UV stabilizovaná. Pod obklad s mezerami je větrová UV ochranná fólie nutná vždy.

Upozornění: konstrukce zateplení s obkladem na provětrávané vzduchové mezeře nespadá pod certifikované zateplovací systémy Weber-diffusheet® a JUB-diffusheet®.
Veškerá upevňování v systému diffusheet® „r“ se provádějí „na sucho“, takže se nepoužívá žádný lepící tmel atd. To zajišťuje zachování difúzní otevřenosti konstrukce. Rovinnost povrchu konstrukce zateplení se dosahuje vyrovnáním primárního roštu. Hladkost vnějšího povrchu zateplení je automaticky zajištěna tím, že všechny používané desky Pavatex jsou po obvodě opatřené spojem na pero a drážku.

Požární odolnost zateplovacího systému:

Ověřené vlastnosti zateplovacího souvrství Pavatex + omítka JUB
Protokol Třída reakce na oheň ke stažení zde>>
Protokol Šíření plamene po povrchu ke stažení zde>>
Uvedené protokoly jsou platné pro všechny typy zateplovaných konstrukcí (zdivo a dřevostavby) a pro všechny typy desek Pavatex.

Upozornění:

Společnost Insowool důrazně upozorňuje na možnost ohrožení funkční spolehlivosti, životnosti a regenerační schopnosti difúzně otevřených konstrukcí zateplení obvodových stěn v systému diffusheet® „r“ v případě, že se neprovede řádné stavebně fyzikální posouzení celého souvrství stávající stěna + diffusheet® „r“. Rovněž je třeba věnovat zásadní pozornost mechanickým vlastnostem stěny z hlediska únosnosti kotevních prvků, jímž je konstrukce zateplení k zateplované stěně přichycena. Zásadně je třeba používat pouze doporučené typy dřevovláknitých desek, a to s ohledem na jejich tepelné a vlhkostní charakteristiky (např. hydrofobizaci aj.). Použití jiných než doporučených materiálů a doporučených technologických postupů (např. způsobů upevňování) může vést ke znehodnocení funkčnosti systému diffusheet® „r“. Zdánlivě podobné materiály mohou mít některé fyzikální vlastnosti značně odlišné. Využití jiných než předepsaných materiálů se projevuje především závadami v exponovaných částech dřevostaveb (2D nebo 3D teplotní a vlhkostní pole).

ZATEPLOVÁNÍ NOVOSTAVBY – nosná konstrukce – masivní stěnové CLT panely

ZATEPLOVÁNÍ STARŠÍHO DOMU – nosná konstrukce – zdivo z plných cihel